Tworzenie gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.102.893

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA REFORM ROLNYCH
z dnia 31 października 1927 r.
o tworzeniu gospodarstw wzorowych przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych.

Na mocy cz. 1 art. 62 oraz cz. 4 art. 65 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 1, poz. 1) zarządzam co następuje:
O celowości utworzenia oraz o obszarze przewidzianych w cz. 2 art. 60 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z r. 1926 № 1 poz. 1) gospodarstw wzorowych (ośrodków) przy parcelacji, wykonywanej przez instytucje do parcelacji upoważnione (rozdział B działu VI) oraz przez właścicieli dóbr parcelowanych (rozdział C działu VI), decyduje na wniosek instytucji lub osoby przeprowadzającej parcelację powiatowy urząd ziemski, kierując się wskazaniami cz. 2 art. 60 oraz p. b art. 47 oraz biorąc pod uwagę miejscowe stosunki agrarne.
1)
Wnioski o wydzielenie gospodarstwa wzorowego (§ 1) mogą być włączone do podań o zezwolenie na parcelację (cz. 1 art. 62 i cz. 1 art. 65), mogą też być zgłaszane po uzyskaniu tego zezwolenia.
2)
Wnioski te winny zawierać poparte dowodami uzasadnienie wydzielenia gospodarstwa wzorowego oraz plan lub szkic nieruchomości z oznaczeniem obszaru i granic projektowanego gospodarstwa wzorowego.
3)
Do wniosków składanych oddzielnie od podań o zezwolenie na parcelację (cz. 1) mają analogiczne zastosowanie postanowienia art. 64. Nie dotyczy to jednak wniosków o wydzielenie gospodarstwa wzorowego o rozmiarze ponad 60 względnie 75 ha (cz. 2 § 3).
1)
Obszar gospodarstw oznaczonych w § 1 na terenie województwa warszawskiego, łódzkiego, kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego, lwowskiego i śląskiego oraz w okręgach przemysłowych i podmiejskich (cz. 1 art. 4) nie może z reguły - przy uwzględnieniu przepisów cz. 7 art. 50 - przekraczać 60 ha, na pozostałym zaś obszarze Państwa-75 ha.
2) 2
W przypadku, gdy dla należytego wykorzystania specjalnie cennych zabudowań lub urządzeń rolnych wskazany w cz. 1 obszar okaże się niewystarczającym, może okręgowy urząd ziemski zezwolić na utworzenie gospodarstwa wzorowego o rozmiarze, nieprzekraczającym norm, podanych w cz. 1 art. 4 ustawy o wykonaniu reformy rolnej z uwzględnieniem postanowień cz. 2 tegoż artykułu.
Gospodarstwa wzorowe, omawiane w § 1, mogą być sprzedane przez właścicieli na specjalne cele państwowe, komunalne, społeczne, kulturalne i naukowe lub też osobom, których kwalifikacje powiatowy urząd ziemski uzna za dostateczne do prawidłowego prowadzenia gospodarstwa wzorowego.
Powiatowy urząd ziemski może zażądać od właścicieli, sprzedających gospodarstwa wzorowe, aby przy sprzedaży udzielili pierwszeństwa wskazanym przez ten urząd osobom fizycznym i prawnym, mającym zamiar nabyć te gospodarstwa na cele państwowe, komunalne, społeczne, kulturalne i naukowe.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. (Dz.U.32.92.793) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 1932 r.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. (Dz.U.32.92.793) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 1932 r.
3 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. (Dz.U.32.92.793) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 1932 r.
4 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 26 września 1932 r. (Dz.U.32.92.793) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 1932 r.