Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1961 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.34.169

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lipca 1961 r.
w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1961 w jednostkach organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej.

Na podstawie art. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie dotyczy jednostek organizacyjnych Państwowej Komunikacji Samochodowej działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego, zwanych dalej "jednostkami".
1.
Jednostki dokonują odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy w wysokości 2% planowanego osobowego funduszu płac na rok 1961, jeżeli osiągną zysk planowany lub nie przekroczą planowanej straty.
2.
Jeżeli jednostki pogorszą swój wynik w porównaniu do wyniku planowanego, suma odpisu zasadniczego ulega zmniejszeniu o 4% za każdy procent pogorszenia wyniku w granicach do 10% oraz o dalsze 6% za każdy procent pogorszenia wyniku w granicach od 10% do 20%.
1.
Jednostki, które osiągną poprawę planowanego wyniku, to jest zwiększą zysk planowany lub zmniejszą planowaną stratę, uzyskują prawo do odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy.
2.
Na odpis dodatkowy przeznacza się:
1)
30% sumy osiągniętej poprawy w razie osiągnięcia poprawy do 10% wyniku planowanego;
2)
dalsze 10% sumy osiągniętej poprawy w razie osiągnięcia poprawy od 10% do 15% wyniku planowanego;
3)
5% sumy osiągniętej poprawy w razie osiągnięcia poprawy powyżej 15% wyniku planowanego.
1.
W celu stwierdzenia, czy jednostka spełniła warunki do utworzenia funduszu zakładowego, oraz w celu wyliczenia wysokości funduszu zakładowego dokonuje się korekt wyniku działalności gospodarczej stosownie do art. 6 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78).
2.
W razie nieotrzymania przez jednostkę całości lub części zaplanowanych dostaw taboru samochodowego lub otrzymania go w okresach innych niż planowane, jednostka dokonuje odpowiedniej korekty wyniku, o ile z tego tytułu jednostka nadrzędna nie zmieniła wskaźników do planu techniczno-ekonomicznego jednostki.
1.
Jednostki, które nie spełniają warunków do utworzenia funduszu zakładowego, mogą za zgodą jednostki nadrzędnej dokonywać wydatków na nagrody do wysokości nie przekraczającej 0,2% planowanego osobowego funduszu płac.
2.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, zalicza się do kosztów jednostki. Jeżeli jednak jednostka nie spełnia warunków do utworzenia funduszu zakładowego tylko w pierwszym półroczu lub w pierwszych trzech kwartałach, lecz spełni je w następnych okresach danego roku, wydatki na nagrody dokonane zgodnie z ust. 1 traktuje się jako wypłaty obciążające fundusz zakładowy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1961 r.