Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.49.297

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 sierpnia 1959 r.
w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych.

Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1959 (Dz. U. Nr 77, poz. 399) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Rozporządzenie dotyczy:

- okręgowych przedsiębiorstw mierniczych,

- Państwowego Przedsiębiorstwa Fotogrametrii,

- Państwowego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego,

- Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych,

podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych,

- przedsiębiorstw geodezyjnych nadzorowanych przez Ministra Gospodarki Komunalnej oraz

- Przedsiębiorstwa Miernictwa Górniczego w Bytomiu, podległego Ministrowi Górnictwa i Energetyki.

2.
Przedsiębiorstwa wymienione w ust. 1 zwane są dalej "przedsiębiorstwami".

Odpisy na fundusz zakładowy.

§  2.
Przedsiębiorstwa dokonują odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy w wysokości równej 2% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1959, o ile:
1)
spełnią warunki, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74), zwanej dalej "ustawą",
2)
wykonają zadania rzeczowe, określone przez jednostkę nadrzędną.

Określenie zadań powinno obejmować rodzaj i zakres robót, ilości jednostek rzeczowych oraz ustalenie terminów wykonania. Zadania te określa dla każdego przedsiębiorstwa jednostka nadrzędna w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§  3.
Jeżeli przedsiębiorstwo pogorszy w roku 1959 swój wynik w porównaniu do wyniku osiągniętego w 1958 r., suma odpisu zasadniczego ustalona w myśl przepisu § 2 podlega zmniejszeniu o 10% za każdy procent pogorszenia wyniku.
§  4.
Jeżeli przedsiębiorstwo w roku 1959 poprawi wynik w porównaniu do wyniku w 1958 r., a w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, do wyniku planowanego na 1958 r., odpis dodatkowy na fundusz zakładowy wynosi:

- 40% sumy poprawy wyniku - w razie osiągnięcia poprawy wyniku do 15% oraz

- dalsze 20% sumy poprawy wyniku - w razie osiągnięcia poprawy wyniku powyżej 15%.

§  5.
Jeżeli plan przedsiębiorstwa na rok 1959 zakłada, zgodnie ze wskaźnikami ustalonymi przez jednostkę nadrzędną, pogorszenie wyniku działalności gospodarczej w stosunku do 1958 r., prawo do odpisu zasadniczego uzyskuje przedsiębiorstwo za osiągnięcie wyniku planowanego na rok 1959, a prawo do odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy - za poprawę wyniku planowanego na rok 1959.
§  6.
Przedsiębiorstwa nowo powstałe lub powstałe w wyniku reorganizacji mają prawo do odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy za osiągnięcia planowanego wyniku na rok 1959, a prawo do odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy - za poprawę wyniku w porównaniu do wyniku planowanego na rok 1959.
§  7.
1.
W celu ustalenia, czy przedsiębiorstwa spełniły warunki do dokonania odpisu na fundusz zakładowy, oraz w celu obliczenia wysokości odpisu - należy skorygować wyniki działalności gospodarczej osiągnięte w roku 1959 stosownie do przepisu art. 6 ustawy.
2.
Dla celów, o których mowa w ust. 1, wynik roku 1959 koryguje się również o wskaźnik procentowy zmiany wysokości sprzedaży planowo-deficytowych wyrobów i usług w roku 1959 w stosunku do 1958 r.
3.
Właściwi ministrowie określą w drodze zarządzeń, w jakich przypadkach koryguje się wynik działalności gospodarczej za rok 1958 w celu obliczenia odpisu na fundusz zakładowy na rok 1959. Zarządzenie to powinno być wydane w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

Środki dodatkowe na fundusz zakładowy oraz zmniejszenie wysokości odpisów.

§  8.
Przy ustalaniu, czy przedsiębiorstwu przysługuje prawo do dokonywania odpisów na fundusz zakładowy, jak również przy ustalaniu wysokości tych odpisów wyłącza się zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo z wykonania niektórych robót i usług, nie objętych obowiązującymi cennikami (taryfami).
§  9.
Jeżeli wartość wykonania nietypowych robót i usług, o których mowa w § 8, przekracza 50% ogólnej wartości produkcji i usług, przedsiębiorstwo nie tworzy funduszu zakładowego.

Zasady pokrywania wydatków na nagrody w przedsiębiorstwach, które nie tworzą funduszu zakładowego.

§  10.
1.
Przedsiębiorstwom, które nie spełniają warunków określonych w rozporządzeniu, jednostka nadrzędna może zezwolić na dokonywanie wydatków na nagrody do wysokości kwoty nie przekraczającej 0,2% planowanego na dany okres osobowego funduszu płac.
2.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, zalicza się do straty przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo nie spełni tylko w pierwszym półroczu lub w trzech pierwszych kwartałach 1959 r. warunków do utworzenia funduszu zakładowego, natomiast spełni je w następnych okresach 1959 r., wydatki na nagrody dokonane zgodnie z ust. 1 traktuje się jako wypłaty obciążające fundusz zakładowy.

Przepisy końcowe.

§  11.
W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia należy stosować sankcje przewidziane w art. 12 ustawy.
§  12.
W przedsiębiorstwach objętych przepisami niniejszego rozporządzenia nie stosuje się dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania wydatków na współzawodnictwo w zakładzie pracy oraz nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia.
§  13.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.