Tworzenie funduszu zakładowego na rok 1959 w niektórych przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.23.147

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 marca 1959 r.
w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1959 w niektórych przedsiębiorstwach podległych Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74) i ustawy z dnia 21 grudnia 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1959 (Dz. U. Nr 77, poz. 399) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie dotyczy następujących przedsiębiorstw państwowych i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Żeglugi i Gospodarki Wodnej:
1)
żeglugi morskiej,
2)
żeglugi śródlądowej,
3)
rybołówstwa morskiego,
4)
przetwórstwa rybnego,
5)
zarządów portów,
6)
morskich stoczni remontowych,
7)
stoczni rzecznych,
8)
rejonów dróg wodnych

oraz

9)
"Przedsiębiorstwa Robót Czerpalnych i Podwodnych",
10)
"Morskiej Obsługi Radiowej Statków",
11)
"Puckich Zakładów Mechanicznych",
12)
"Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Chłodniczych",
13)
"Polfrachtu",
14)
"Morskich Agencji",
15)
"Polskiego Rejestru Statków",
16)
"Zakładów Remontowo-Montażowych w Szczecinie",

- zwanych dalej "przedsiębiorstwami".

1.
Przedsiębiorstwa żeglugi morskiej, rybołówstwa morskiego, przetwórstwa rybnego, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych, Morska Obsługa Radiowa Statków, Puckie Zakłady Mechaniczne, Przedsiębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych oraz Zakłady Remontowo-Montażowe w Szczecinie dokonują odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy w kwocie odpowiadającej 2% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1959, jeżeli osiągną wynik planowany na rok 1959.
2.
Jeżeli przedsiębiorstwa wymienione w ust. 1 osiągną w roku 1959 poprawę wyniku w porównaniu do wyniku planowanego na ten rok, dokonują odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy w wysokości 30% poprawy wyniku.
3.
Przez wynik działalności gospodarczej w przedsiębiorstwach przetwórstwa rybnego rozumie się zysk powiększony o kwotę podatku obrotowego.
4.
Odpis dodatkowy na fundusz zakładowy w przedsiębiorstwach przetwórstwa rybnego nie może być jednak wyższy od kwoty odpowiadającej 50% wzrostu zysku lub kwoty, o którą zmniejszono stratę, w porównaniu do kwoty zysku lub straty ustalonych w planie na rok 1959.
1.
Przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej dokonują odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy w wysokości 2% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1959, jeżeli osiągną wynik planowany na rok 1959, skorygowany o faktyczną liczbę dni nawigacyjnych wykonanych w roku 1959.
2.
Jeżeli przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej osiągną w roku 1959 poprawę wyniku w porównaniu do wyniku planowanego na ten rok, dokonują odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy w wysokości 30% poprawy wyniku.
1.
Zarządy portów dokonują odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy w kwocie odpowiadającej 2% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1959, jeżeli osiągną wynik planowany na rok 1959.
2.
Jeżeli zarządy portów osiągną w roku 1959 poprawę wyniku w porównaniu do wyniku planowanego na ten rok, dokonują odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy w wysokości 30% poprawy wyniku.
3.
Ponadto na fundusz zakładowy w zarządach portów przeznacza się 50%:
1)
nadwyżek wpływów dispatchu nad demurragem,
2)
wpływów z tytułu overtime,
3)
wpływów z tytułu rat opcyjnych.
4.
Minister Żeglugi i Gospodarki Wodnej może zezwolić zarządom portów na dokonywanie doraźnych wypłat z wpływów, o których mowa w ust. 3.
5.
Dla ustalenia porównywalności wyniku planowanego i uzyskanego w roku 1959 eliminuje się:
1)
nadwyżkę dispatchu nad demurragem,
2)
wpływy z tytułu rat opcyjnych i overtime,
3)
straty z tytułu byłych adiacentów,
4)
z planu i z wykonania - nakłady na utrzymanie akwenów portowych, z tym że w razie przekroczenia planowanych nakładów z wykonania eliminuje się nakłady tylko do wysokości planowanych.
6.
W razie niewykonania planu zatrudnienia robotników przeładunkowych i rezerwy robotników przeładunkowych odpisy na fundusz zakładowy ulegają zmniejszeniu.
7.
Upoważnia się Ministra Żeglugi i Gospodarki Wodnej do ustalania zasad zmniejszenia odpisu na fundusz zakładowy w przypadkach, o których mowa w ust. 6.
1.
Morskie stocznie remontowe dokonują odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy w kwocie odpowiadającej 2% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1959, jeżeli osiągną zysk planowany na rok 1959.
2.
Jeżeli morskie stocznie remontowe osiągną w roku 1959 zysk większy od zysku planowanego na ten rok, dokonują odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy w wysokości 30% przyrostu zysku.
3.
Jeżeli morskie stocznie remontowe przekroczą planowany na 1959 r. wskaźnik rentowności, wówczas dla ustalenia, czy spełniony został warunek, o którym mowa w ust. 1, oraz dla ustalenia wysokości odpisu na fundusz zakładowy przyjmuje się zysk w rozmiarze wynikającym ze wskaźnika rentowności założonego w planie na 1959 r.
4.
Ponadto morskie stocznie remontowe przeznaczają na odpis dodatkowy na fundusz zakładowy kwotę równą 20% efektywnej obniżki kosztów w porównaniu do wykonania roku ubiegłego na 1 BRT, pod warunkiem nieprzekroczenia średnich cykli remontowych z roku 1958.
1.
Stocznie rzeczne dokonują odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy w kwocie odpowiadającej 2% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1959, jeżeli osiągną zysk planowany na rok 1959.
2.
Jeżeli stocznie rzeczne osiągną w roku 1959 zysk większy od zysku planowanego na ten rok, dokonują odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy w wysokości 30% przyrostu zysku.
3.
Przy ustalaniu, czy stoczniom rzecznym przysługuje prawo do dokonania odpisów na fundusz zakładowy, jak również przy ustalaniu wysokości tych odpisów, zysk osiągnięty z produkcji nie objętej cenami zatwierdzonymi przez Państwową Komisję Cen lub właściwego ministra koryguje się w myśl przepisów zawartych w § 5 ust. 3.
1.
Przedsiębiorstwom "Polfracht", "Morskie Agencje" oraz Polski Rejestr Statków Minister Żeglugi i Gospodarki Wodnej może zezwolić na pokrywanie wydatków na nagrody, świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników z funduszu nagród zarachowywanego do kosztów - do wysokości 2% planowanego na 1959 r. osobowego funduszu płac, nie przekraczającego jednak kwoty osiągniętego zysku lub kwoty, o którą obniżono stratę.
2.
Rejonom dróg wodnych Minister Żeglugi i Gospodarki Wodnej może zezwolić na pokrywanie wydatków na nagrody, świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników z funduszu nagród zarachowywanego do kosztów - do wysokości 2% planowanego na 1959 r. osobowego funduszu płac, pod warunkiem nieprzekroczenia kwoty limitów finansowych ustalonych przez jednostkę nadrzędną.
3.
Minister Żeglugi i Gospodarki Wodnej może w porozumieniu z Ministrem Finansów ustalić dodatkowe źródła na powiększenie funduszu nagród, o którym mowa w ust. 1 i 2.
4.
Zezwolenia na dokonywanie wypłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być udzielane po stwierdzeniu na podstawie sprawozdań z wykonania planu przedsiębiorstwa i sprawozdań finansowych, że przedsiębiorstwo osiąga w swej działalności gospodarczej pozytywne wyniki ekonomiczne.
1.
Przedsiębiorstwom, które nie spełnią warunków określonych w rozporządzeniu, jednostka nadrzędna może zezwolić na dokonywanie wydatków na nagrody do wysokości kwoty nie przekraczającej 0,2% planowanego na dany okres funduszu płac.
2.
Wydatki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na straty przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo nie spełni tylko w I półroczu lub w 3 kwartałach 1959 r. warunków do utworzenia funduszu zakładowego, natomiast spełni je w następnych okresach 1959 r., wydatki na nagrody dokonane zgodnie z ust. 1 traktuje się jako wypłaty obciążające fundusz zakładowy.
W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia należy stosować sankcje przewidziane w art. 12 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym (Dz. U. Nr 18, poz. 74).
W przedsiębiorstwach objętych przepisami niniejszego rozporządzenia nie stosuje się dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania wydatków na współzawodnictwo w zakładzie pracy oraz nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1959 r.