Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.41.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 czerwca 1958 r.
w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach i zakładach branży metalowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Na podstawie art. 2 ust. 3 i 4 oraz art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74) zarządza się, co następuje:

I.

Przepisy ogólne.

§  1. Rozporządzenie dotyczy państwowych przedsiębiorstw przemysłowych i zakładów działających według zasad pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego branży metalowej podległych Ministrowi Obrony Narodowej, zwanych dalej "przedsiębiorstwami".

II.

Odpisy na fundusz zakładowy.

§  2.
1. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy w kwocie odpowiadającej 2% osobowego funduszu płac planowanego na 1958 r., o ile:
1) spełni warunki, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74), zwanej dalej "ustawą", oraz
2) wykona plan produkcji towarowej w cenach zbytu.
§  3. Jeżeli przedsiębiorstwo pogorszy w roku 1958 swój wynik w porównania do wyniku osiągniętego w 1957 r., a w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, w porównaniu do wyniku planowanego na rok 1957 - suma odpisu zasadniczego ustalona w myśl przepisów § 2 podlega zmniejszeniu o 4% za każdy procent pogorszenia wyników w granicach do 10% oraz o dalsze 6% za każdy procent pogorszenia wyników w granicach od 10 do 20%.
§  4. Jeżeli przedsiębiorstwo poprawi wynik roku 1958 w porównaniu do wyniku 1957 r., a w przypadkach, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, do wyniku planowanego na 1957 r. - dokonuje odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy w wysokości kwoty odpowiadającej 0,6% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1958 za każdy procent poprawy rentowności, mierzonej stosunkiem procentowym sumy wzrostu zysku do sumy kosztów własnych sprzedanej produkcji i usług przemysłowych w 1957 r.
§  5.
1. Stocznia Marynarki Wojennej dokonuje odpisów na fundusz zakładowy na zasadach określonych w §§ 2 - 4, pod warunkiem wprowadzenia z mocą od dnia 1 lipca 1958 r. obowiązujących cenników dla produkcji i usług - opartych na kalkulacjach skontrolowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
2. Za podstawę odpisów na fundusz zakładowy w Stoczni Marynarki Wojennej przyjmuje się odpowiednio wyniki osiągnięte w II półroczu 1957 r. i w II półroczu 1958 r., a dla jego obliczenia - osobowy fundusz płac planowany na II półrocze 1958 r.
3. Minister Obrony Narodowej może podwyższyć stawki odpisów na fundusz zakładowy dla Stoczni Marynarki Wojennej, nie więcej jednak niż do dwukrotnej wysokości stawek określonych w §§ 2 i 4.
§  6.
1. Przedsiębiorstwa nowo powstałe lub powstałe w wyniku reorganizacji mają prawo do odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy za osiągnięcie planowanego wyniku na rok 1958, a prawo do odpisu dodatkowego za poprawę wyniku w porównaniu do wyniku planowanego na rok 1958.
2. W przedsiębiorstwach, o których mowa w ust. 1, poprawę rentowności mierzy się stosunkiem procentowym sumy poprawy wyniku do sumy planowanych kosztów sprzedaży produkcji i usług na rok 1958.
§  7.
1. W celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo spełniło warunki do dokonania odpisu na fundusz zakładowy, oraz w celu obliczenia wysokości odpisu - należy skorygować wynik działalności gospodarczej osiągnięty w roku 1958 stosownie do przepisu art. 6 ustawy.
2. Dla celów, o których mowa w ust. 1, wynik roku 1958 koryguje się również o wskaźnik procentowy zmiany wysokości sprzedaży planowo deficytowych wyrobów i usług w roku 1958 w stosunku do 1957 r.
3. Minister Obrony Narodowej określi w drodze zarządzenia, w jakich przypadkach koryguje się wynik działalności gospodarczej za rok 1957 w celu obliczenia odpisu na fundusz zakładowy na rok 1958. Zarządzenie to powinno być wydane w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

III.

Środki dodatkowe na fundusz zakładowy oraz zmniejszenie wysokości odpisów.

§  8. Minister Obrony Narodowej może w porozumieniu z Ministrem Finansów zezwolić przedsiębiorstwom na zaliczenie na fundusz zakładowy całkowitego zysku osiągniętego z produkcji ubocznej określonego rodzaju artykułów.
§  9. Przy ustalaniu, czy przedsiębiorstwu przysługuje prawo do dokonywania odpisów na fundusz zakładowy, jak również przy ustalaniu wysokości tych odpisów wyłącza się zysk osiągnięty przez przedsiębiorstwo z produkcji nietypowych artykułów i usług, nie objętych obowiązującymi cennikami (taryfami).
§  10. Jeżeli wartość produkcji nietypowych artykułów i usług, o których mowa w § 9, przekracza 50% ogólnej wartości produkcji i usług, przedsiębiorstwo nie tworzy funduszu zakładowego.

IV.

Zasady pokrywania wydatków na nagrody w przedsiębiorstwach, które nie tworzą funduszu zakładowego.

§  11.
1. Przedsiębiorstwom, które nie spełnią warunków określonych w rozporządzeniu, jednostka nadrzędna może zezwolić po upływie I półrocza i 3 kwartałów na dokonywanie wydatków na nagrody do wysokości kwoty nie przekraczającej 0,2% planowanego na dany okres osobowego funduszu płac.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na straty przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo nie spełni tylko w pierwszym półroczu lub w trzech pierwszych kwartałach 1958 r. warunków do utworzenia funduszu zakładowego, natomiast spełni je w następnych okresach 1958 r., wydatki na nagrody dokonane zgodnie z ust. 1 traktuje się jako wypłaty obciążające fundusz zakładowy.
§  12.
1. Przedsiębiorstwom, które zgodnie z § 10 nie tworzą funduszu zakładowego, jednostka nadrzędna może zezwolić na pokrywanie wydatków na nagrody, świadczenia oraz na zaspokojenie innych potrzeb pracowników - do wysokości 2% planowanego na 1958 r. osobowego funduszu płac, nie przekraczającej jednak kwoty osiągniętego zysku lub kwoty, o którą obniżono stratę. Wydatki te zalicza się do kosztów przedsiębiorstwa.
2. Zezwolenia na dokonywanie wypłat, o których mowa w ust. 1, mogą być udzielone po stwierdzeniu, na podstawie sprawozdań o wykonaniu planu przedsiębiorstwa i sprawozdań finansowych, że przedsiębiorstwo osiąga w swej działalności gospodarczej pozytywne wyniki ekonomiczne przez:
1) zwiększenie produkcji i polepszenie jej jakości,
2) terminowe wywiązywanie się ze swych obowiązków wobec odbiorców,
3) wzrost wydajności pracy, oszczędną gospodarkę materiałową i likwidację marnotrawstwa,
4) prawidłową gospodarkę inwestycyjną.

V.

Przepisy końcowe.

§  13. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do przedsiębiorstw prowadzących eksperyment ekonomiczny, o ile w przedsiębiorstwach tych fundusz zakładowy tworzony jest na odmiennych zasadach.
§  14. Na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej wydanej w porozumieniu z Ministrem Finansów przepisy rozporządzenia mogą być stosowane do samodzielnie bilansujących zakładów budżetowych branży metalowej, których rodzaj działalności uzasadnia tworzenie funduszu zakładowego.
§  15. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia należy stosować sankcje przewidziane w art. 12 ustawy.
§  16. W przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych objętych przepisami niniejszego rozporządzenia nie stosuje się dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania wydatków na współzawodnictwo w zakładzie pracy oraz nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia.
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.