Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.38.176

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 czerwca 1958 r.
w sprawie tworzenia funduszu zakładowego na rok 1958 w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej.

Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74) zarządza się, co następuje:

I.

Przepisy ogólne.

§  1. Rozporządzenie dotyczy działających według zasad rozrachunku gospodarczego przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, z wyłączeniem miejskich przedsiębiorstw taksówkowych.

II.

Odpisy na fundusz zakładowy.

§  2.
1. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisu zasadniczego na fundusz zakładowy w kwocie odpowiadającej 2% osobowego funduszu płac planowanego na rok 1958, o ile osiągnie wynik planowany dla całej działalności na rok 1958.
2. W celu ustalenia, czy przedsiębiorstwo spełniło warunki, o których mowa w ust. 1, koryguje się:
1) straty poszczególnych trakcji deficytowych - odpowiednio do procentowego wykonania planu wozokilometrów tych trakcji,
2) sumę ogólną wyniku planowanego - stosownie do zmian powstałych w następstwie korekt, o których mowa w pkt 1.
§  3. Jeżeli przedsiębiorstwo nie osiągnie wyniku planowanego dla całej działalności na rok 1958, kwota odpisu zasadniczego ustalonego w myśl § 2 ulega zmniejszeniu o 10% za każdy procent pogorszenia wyników.
§  4. Jeżeli wynik z całej działalności przedsiębiorstwa po dokonaniu korekty zgodnie z § 2 ust. 2 jest lepszy od wyniku planowanego na rok 1958, przedsiębiorstwo dokonuje odpisu dodatkowego na fundusz zakładowy w wysokości:

50% poprawy wyniku w razie osiągnięcia poprawy wyniku do 15%,

dalszych 30% poprawy wyniku w razie osiągnięcia poprawy wyniku od 15% do 30% i ponadto

10% poprawy wyniku w razie osiągnięcia poprawy wyniku powyżej 30%

- w porównaniu do wyniku planowanego na 1958 r.

§  5. Przy ustalaniu wysokości odpisów na fundusz zakładowy wyłącza się zysk osiągnięty ze sprzedaży wyrobów, robót i usług, nie objętych obowiązującymi cennikami.

III.

Zasady pokrywania wydatków na nagrody w przedsiębiorstwach, które nie tworzą funduszu zakładowego.

§  6.
1. Przedsiębiorstwom, które nie spełnią warunków, określonych w §§ 2 i 3, jednostka nadrzędna może zezwolić po upływie I półrocza i 3 kwartałów na dokonywanie wydatków na nagrody do wysokości kwoty nie przekraczającej 0,2% planowanego na dany okres osobowego funduszu płac.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, zalicza się na straty przedsiębiorstwa. Jeżeli jednak, przedsiębiorstwo nie spełni tylko w pierwszym półroczu lub w trzech pierwszych kwartałach 1958 r. warunków do utworzenia funduszu zakładowego, natomiast spełni je w następnych okresach 1958 r., wydatki na nagrody dokonane zgodnie z ust. 1 traktuje się jako wypłaty obciążające fundusz zakładowy.

IV.

Przepisy końcowe.

§  7. W razie stwierdzenia nieprzestrzegania przepisu niniejszego rozporządzenia należy stosować sankcje przewidziane w art. 12 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. o funduszu zakładowym na rok 1958 (Dz. U. Nr 18, poz. 74).
§  8. W przedsiębiorstwach objętych przepisami niniejszego rozporządzenia nie stosuje się dotychczasowych przepisów dotyczących finansowania wydatków na współzawodnictwo w zakładzie pracy oraz nagród indywidualnych za szczególne osiągnięcia.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1958 r.