Art. 3. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  3.

Kupcy, fabrykanci i inni przemysłowcy jednakże Stron Układających się, którzy dowiodą okazaniem karty legitymacyjnej przemysłowej, w danej przez właściwe władze ich kraju, iż są uprawniani do wykonywanie! tam swego handlu lub przemysłu i że uiszczają tam opłaty i podatki ustawowo przewidziane, będą mieli prawo bądź osobiście, bądź przez komiwojażerów w ich służbie czynić zakupy na terytorjum drugiej Układającej się Strony u kupców lub przemysłowców lub w publicznych lokalach sprzedaży. Będą oni również mogli przyjmować zamówienia nawet na podstawie próbek od kupców lub innych osób, które w swym handlu lub przemyśle używają towarów, odpowiadających tym próbkom.

Komiwojażerowie Stron Układających się, zaopatrzeni w kartę legitymacyjny, wydaną przez władze odnośnych krajów, będą mieli nawzajem prawo mieć ze sobą próbki i wzory, lecz nie towary. Karta ta winna być ustalona zgodnie z wzorem Aneksu A.

Układające się Strony będą sobie podawały wzajemnie do wiadomości, które władze są powołane do wydawania kart legitymacyjnych, jak również rozporządzenia, do których komiwojażerowie winni się stosować przy wykonywaniu swego handlu.

Rozumie się jednak, że powyżej wymieni komiwojażerowie nie będą mieli prawa zawierać tranzakcji dla innych kupców lub przemysłowców, niż dla tych, którzy są wskazani w ich kartach.

Za wyjątkiem towarów, zakazanych do przywozu, przedmioty podlegające cłu, lub wszelkiej innej podobnej opłacie, które będą przywożone jako próbki lub wzory przez komiwojażerów, będą zwolnione

przez jedną i drugą Stroną od ceł przywozowych i wywozowych pod warunkiem, aby przedmioty te były wywiezione z powrotem w ustalonym terminie, oraz, by tożsamość przedmiotów przywiezionych i wywożonych była niewątpliwie ustalona, bez wzglądu na komorę celną, przez którą one przechodzą przy wywozie.

Wywóz powrotny próbek i wzorów winien być zabezpieczony na komorze celnej wejściowej bądź przez depozyt w gotówce, bądź też przez stosowną kaucję.

Co się tyczy formalności, którym podlegają kupcy i przemysłowcy (komiwojażerowie) na terytorjum jednej ze Stron Okładających się, obydwa kraje zapewniają sobie nawzajem traktowanie na stopie narodu najbardziej uprzywilejowanego,