Art. 2. - Turcja-Polska. Umowa Handlowa. Lozanna.1923.07.23.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.39.409

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 kwietnia 1924 r.
Art.  2.

Strony Układające się obowiązują się przyznawać sobie wzajemnie tranzyt na drogach, najbardziej przystosowanych do tranzytu międzynarodowego, dla osób, bagaży, towarów i przedmiotów wszelkiego rodzaju, przesyłek, okrętów, statków, wagonów osobowych i towarowych lub innych środków przewozowych, zabezpieczając sobie wzajemnie pod tym wzglądem traktowanie na stepie narodu najbardziej uprzywilejowanego.

Towary wszelkiego rodzaju, będące w tranzycie przez obszar celny jednej ze Stron Układających się, będą nawzajem wolne od wszelkich opłat celnych, z wyjątkiem opłat statystycznych i za nadzór.

Żadna ze Stron Układających się nie będzie jednakowoż zobowiązana zabezpieczyć tranzyt osób, którym wstęp na jej terytorium byłby wzbroniony.

Tranzyt towarów będzie mógł być zakazany:

a)
ze względów bezpieczeństwa publicznego, oraz bezpieczeństwa Państwa,
b)
ze wzglądów zdrowotnych oraz celem zapobieżenia chorobom zwierząt i roślin,
c)
odnośnie do falsyfikatów lub towarów, które stanowią przedmiot monopolu państwowego na terytorjum jednej ze Stron Układających się.