Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1695

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 sierpnia 2018 r.

PROGRAM
realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2017-2020,
podpisany w Warszawie dnia 17 października 2017 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Turcji, zwane dalej "Stronami",

- działając na podstawie artykułu IX Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury, sporządzonej w Ankarze dnia 24 października 1990 roku,

- kierując się postanowieniami Deklaracji Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Premiera Republiki Turcji z dnia 14 maja 2009 roku o polsko-tureckim partnerstwie strategicznym oraz pragnieniem intensyfikacji współpracy i kontaktów w dziedzinie kultury,

uzgodniły niniejszy Program współpracy na lata 2017-2020:

I. 

NAUKA I EDUKACJA

ARTYKUŁ  1
1.  Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę między szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi obu Państw w zakresie:
a) prowadzenia wspólnych badań naukowych, w tym w ramach międzynarodowych projektów badawczych oraz programów Unii Europejskiej,
b) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć akademickich, udziału w kongresach i seminariach,
c) wymiany studentów, pracowników akademickich i badaczy,
d) wymiany informacji i publikacji naukowych.
2.  Dziedziny współpracy i warunki finansowe będą uzgadniane między zainteresowanymi szkołami wyższymi i instytucjami naukowymi obu Państw, zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej ze Stron oraz wiążącymi je umowami międzynarodowymi.
ARTYKUŁ  2
1.  Strony będą wspierały rozszerzanie wiedzy o języku, historii i kulturze drugiego Państwa.
2.  Strony będą kierowały nauczycieli akademickich do szkół wyższych w porozumieniu z tymi szkołami. Strony będą kierowały lektorów i wykładowców języka i literatury swojego Państwa do szkół wyższych wskazanych przez Stronę przyjmującą.
3.  Prośba o skierowanie nowego lektora lub wykładowcy powinna być przekazana Stronie wysyłającej na co najmniej rok przed przewidywanym okresem zatrudnienia, w celu umożliwienia załatwienia wszelkich formalności niezbędnych dla jego przyjęcia.
4.  Do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego Strony będą sobie przekazywały wniosek o przyjęcie lektora lub wykładowcy, lub o przedłużenie ich zatrudnienia na następny rok akademicki.
ARTYKUŁ  3

Każdego roku Strona turecka przedstawi Stronie polskiej możliwość korzystania ze stypendiów badawczych na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz letnich kursów języka tureckiego organizowanych przez Ośrodek TŐMER w ramach "Türkiye Scholarships".

ARTYKUŁ  4

Każdego roku Strona polska przedstawi Stronie tureckiej możliwość korzystania ze stypendiów badawczych na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz letnich kursów języka i kultury polskiej organizowanych przez polskie szkoły wyższe nadzorowane przez ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego.

ARTYKUŁ  5

W okresie obowiązywania niniejszego Programu Strony mogą wymienić do dwóch delegacji w celu zapoznania się z systemami edukacji drugiej Strony oraz zebrania informacji. Szczegóły dotyczące organizacji i finansowania takich wizyt studyjnych będą ustalane przez zainteresowane instytucje w drodze bezpośrednich kontaktów.

ARTYKUŁ  6

Strony będą wspierały rozwój bezpośredniej współpracy między szkołami oraz placówkami oświatowymi wszystkich typów w swoich Państwach.

ARTYKUŁ  7

Strony będą popierały współpracę w ramach Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy naukowo-technicznej, zawartej w Warszawie dnia 6 czerwca 2011 roku oraz Protokołu Ustaleń dotyczącego nauki i technologii, zawartego pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) a Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TUBITAK), sporządzonego w Warszawie dnia 22 sierpnia 2014 roku.

ARTYKUŁ  8

Strony będą wspierały bezpośrednie kontakty i współpracę między Polską Akademią Nauk (PAN) a Turecką Akademią Nauk (TÜBA) oraz wspólne działania obu Akademii na forach międzynarodowych.

ARTYKUŁ  9

Strony będą wspierały bezpośrednie kontakty i współpracę pomiędzy Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (PAN) i Instytutem Slawistyki PAN a Instytutem Języka Tureckiego (Türk Dil Kurumu).

II. 

KULTURA

ARTYKUŁ  10

Strony będą rozwijały współpracę w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, zgodnie z odpowiednimi konwencjami i programami Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz Rady Europy, których są stronami.

ARTYKUŁ  11

Strony będą współpracowały w celu stworzenia spisu polskich ruchomych i nieruchomych zabytków i dóbr kultury w Republice Turcji oraz spisu tureckich ruchomych i nieruchomych zabytków i dóbr kultury w Rzeczypospolitej Polskiej, a także wspierały współpracę w dziedzinie archeologii, muzealnictwa i konserwacji dziedzictwa kulturowego.

ARTYKUŁ  12

Strony będą organizowały staże i pobyty studyjne dla specjalistów w zakresie konserwacji i restauracji zabytków oraz muzealnictwa. Szczegóły dotyczące organizacji i warunków finansowania wymiany specjalistów będą uzgadniane między zainteresowanymi instytucjami obu Państw.

ARTYKUŁ  13
1.  Strony będą współpracowały ze sobą w celu zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa każdej ze Stron oraz konwencjami międzynarodowymi, których są stronami.
2.  Strony zgadzają się, że dobra kultury nielegalnie wywiezione z terytorium jednego Państwa i nielegalnie wwiezione na terytorium innego Państwa zostaną zwrócone.
ARTYKUŁ  14

Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę instytucji zajmujących się sztuką ludową i tradycyjnym rzemiosłem artystycznym, w tym organizację wystaw, z wyjątkiem wystaw dotyczących dziedzictwa historycznego.

Strony będą wspierały udział zespołów artystycznych w festiwalach folklorystycznych organizowanych w drugim Państwie.

ARTYKUŁ  15

Strony będą stwarzały warunki do upowszechniania twórczości dramatycznej twórców z obu Państw, w szczególności przez włączanie ich dzieł do repertuaru teatrów drugiego Państwa oraz prezentację spektakli teatralnych na zasadzie wzajemności.

ARTYKUŁ  16

Strony będą wspierały, w miarę możliwości, udział twórców, artystów i zespołów artystycznych w międzynarodowych konkursach oraz festiwalach muzycznych, teatralnych i filmowych organizowanych w drugim Państwie, a także w imprezach kulturalnych upamiętniających istotne dla obu Państw wydarzenia z dziejów wzajemnych stosunków.

ARTYKUŁ  17
1.  Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie muzyki i tańca, w szczególności przez umożliwianie wymiany doświadczeń między kompozytorami, dyrygentami, solistami i choreografami oraz organizację warsztatów mistrzowskich.
2.  Strony będą wspierały bezpośrednią współpracę teatrów operowych i baletowych na podstawie porozumień między nimi, w szczególności w zakresie upowszechniania twórczości kompozytorów drugiego Państwa oraz wymiany partytur i nagrań.
ARTYKUŁ  18

Strony będą sprzyjały bezpośredniej współpracy między instytucjami kultury działającymi w dziedzinie sztuk plastycznych i wzornictwa.

ARTYKUŁ  19

Strony będą wspierały bezpośrednie kontakty między bibliotekami, a w szczególności będą wspierały współpracę między bibliotekami narodowymi obu Państw, realizowaną na podstawie Umowy o współpracy między Biblioteką Narodową w Warszawie a Biblioteką Narodową w Ankarze, podpisanej dnia 15 maja 2006 roku w Warszawie.

ARTYKUŁ  20

Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie archiwistyki na podstawie Protokołu o współpracy między Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalną Dyrekcją Archiwów Państwowych Premiera Republiki Turcji, podpisanego dnia 23 maja 2003 roku w Elblągu.

ARTYKUŁ  21

Strony będą wspierały udział wydawców z ich Państw w targach książki organizowanych w drugim Państwie.

ARTYKUŁ  22
1.  Strony będą wspierały dokonywanie przekładów dzieł literatury jednego Państwa na język drugiego Państwa oraz stwarzały warunki dla kształcenia tłumaczy literatury, w szczególności przez organizację pobytów studyjnych i warsztatów translatorskich.
2.  Strony będą wspierały bezpośrednie kontakty instytucji zajmujących się promocją literatury i czytelnictwa.
ARTYKUŁ  23

Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie archeologii realizowaną przez zainteresowane instytucje obu Państw, na podstawie bezpośrednich porozumień między nimi.

ARTYKUŁ  24
1.  Strony uznają rolę, jaką odgrywa Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule dla zachowania polsko-tureckich związków historycznych. W tym kontekście Ministerstwo Kultury i Turystyki Republiki Turcji przeprowadziło renowację siedziby Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej wsparło modernizację ekspozycji. Muzeum ponownie otwarto dla zwiedzających w 2014 roku.
2.  Konserwacja eksponatów prezentowanych w Muzeum Adama Mickiewicza w Stambule będzie przedmiotem odrębnego porozumienia między Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie a Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej w Stambule.
ARTYKUŁ  25

W dziedzinie kinematografii Strony będą wspierały:

1) bezpośrednią współpracę między instytucjami i stowarzyszeniami filmowymi obu Państw;
2) organizację, na zasadach wzajemności, przeglądów filmowych;
3) udział filmów jednego Państwa w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w drugim Państwie, zgodnie z regulaminami tych festiwali.
ARTYKUŁ  26

Strony będą wspierały współpracę między filmotekami narodowymi obu Państw oraz instytucjami zajmującymi się konserwacją archiwalnych zbiorów audiowizualnych, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń w dziedzinie cyfryzacji oraz w zakresie upowszechniania dziedzictwa filmowego.

ARTYKUŁ  27
1.  Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie ochrony praw własności intelektualnej.
2.  Strony będą informowały się wzajemnie o międzynarodowych konferencjach i spotkaniach dotyczących tej problematyki oraz będą wymieniały informacje na temat obowiązującego w obu Państwach ustawodawstwa i praktyki w zakresie praw własności intelektualnej.
ARTYKUŁ  28
1.  Strony będą wspierały działania zmierzające do otwarcia i zapewnienia sprawnego funkcjonowania Instytutu Polskiego w Republice Turcji i Tureckiego Ośrodka Kultury w Rzeczypospolitej Polskiej.
2.  Strony uzgadniają, że zasady funkcjonowania Instytutu Polskiego i Tureckiego Ośrodka Kultury zostaną określone w odrębnym porozumieniu.

III. 

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU

ARTYKUŁ  29
1.  Strony udzielą pomocy przedstawicielom prasy i mediów podczas wykonywania przez nich obowiązków zawodowych w drugim Państwie. Zakres pomocy będzie każdorazowo uzgadniany przez zainteresowane instytucje.
2.  Strony będą nadal wspierały bezpośrednie kontakty i współpracę między swoimi służbami prasowymi i informacyjnymi, agencjami informacyjnymi i prasowymi, nadawcami telewizyjnymi i radiowymi oraz gazetami. Zasady współpracy będą każdorazowo uzgadniane przez zainteresowane instytucje.
3.  Strony będą wspierały wymianę przedstawicieli prasy i mediów w celu propagowania lepszego zrozumienia życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego i społecznego drugiego Państwa oraz w celu wymiany poglądów na temat działalności dziennikarskiej. Warunki finansowe będą każdorazowo uzgadniane przez zainteresowane instytucje.
4.  Strony będą wspierały bezpośrednie kontakty między stowarzyszeniami dziennikarzy obu Państw.
ARTYKUŁ  30
1.  Strony będą wspierały rozwój współpracy między instytucjami radiowymi i telewizyjnymi w ramach Europejskiej Unii Nadawców (EBU).
2.  Strony będą także wspierały bezpośrednią współpracę między publicznymi stacjami telewizyjnymi obu Państw w ramach innych międzynarodowych organizacji, do których należą, oraz sprzyjały rozpowszechnianiu przez telewizje publiczne filmów i programów poświęconych tematyce kulturalnej, historycznej i oświatowej, transmitowanych przez te telewizje na podstawie umów licencyjnych.
3.  Publiczne telewizje i stacje radiowe obu Państw, Telewizja Polska S.A. (TVP S.A.), Polskie Radio S.A. (PR S.A.) i Turkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) będą rozwijały wzajemną współpracę w ramach zawartych przez nie protokołów o współpracy.
4.  Strony będą wspierały udostępnianie zasobów zgromadzonych w archiwach organizacji medialnych w zakresie materiałów o tematyce związanej z kulturą Państwa drugiej Strony.

IV. 

INNE DZIEDZINY WSPÓŁPRACY

ARTYKUŁ  31

Strony będą wspierały bezpośrednie kontakty federacji, stowarzyszeń i klubów sportowych obu Państw. Zainteresowane instytucje będą uzgadniały między sobą zasady wymiany i warunki finansowe.

ARTYKUŁ  32

Strony będą wspierały współpracę i wymianę młodzieży obu Państw przez projekty realizowane w ramach programów młodzieżowych Unii Europejskiej oraz w ramach programów realizowanych przez instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.

ARTYKUŁ  33

Strony będą wspierały wymianę ekspertów, informacji i publikacji dotyczących młodzieży między organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami prowadzącymi działania na rzecz młodzieży.

ARTYKUŁ  34

Strony będą wspierały wzajemny udział młodzieży w obozach letnich organizowanych w drugim Państwie. Szczegóły tej wymiany (liczba osób, warunki organizacyjnofinansowe) zostaną uzgodnione przez zainteresowane instytucje w drodze bezpośrednich kontaktów.

ARTYKUŁ  35

Strony będą wspierały współpracę w dziedzinie kultury i nauki na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) oraz współpracę między Komitetami Narodowymi do spraw UNESCO.

V. 

POSTANOWIENIA FINANSOWE I ORGANIZACYJNE

ARTYKUŁ  36
1.  Strona wysyłająca powiadomi Stronę przyjmującą, na co najmniej trzy miesiące przed zakładanym terminem wizyty, o zamiarze wysłania osób, podając niezbędne dane osobowe, cel podróży oraz proponowany program pobytu.
2.  Strona przyjmująca przekaże Stronie wysyłającej swoją decyzję w sprawie proponowanej wizyty na co najmniej sześć tygodni przed datą przybycia.
3.  Strona wysyłająca powiadomi Stronę przyjmującą o dokładnej dacie przyjazdu i środku transportu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowaną datą przybycia.
4.  Zasady wyjazdu i pobytu związane z wykonywaniem niniejszego Programu określa prawo wewnętrzne Państw Stron.
ARTYKUŁ  37

Wymiana danych osobowych w związku z wykonywaniem niniejszego Programu następuje przy zachowaniu przez Strony następujących postanowień:

1) Strona, która otrzymała dane osobowe, może je wykorzystać wyłącznie w celu realizacji niniejszego Programu i na warunkach określonych przez Stronę, która je przekazała;
2) Strony zobowiązują się do informowania osoby, której dane osobowe są przetwarzane, o tym fakcie - na jej wniosek;
3) po ustaniu celu przekazania danych osobowych należy je niezwłocznie zniszczyć i powiadomić o tym Stronę, która przekazała dane;
4) Strony zobowiązują się do rejestrowania przekazywania, otrzymywania i niszczenia danych osobowych;
5) Strony odpowiadają za prawdziwość przekazanych danych osobowych. W przypadku, jeżeli przekazano dane błędne lub takie, których nie wolno było przekazać, Strona, która przekazała te dane niezwłocznie powiadomi o tym Stronę, która je otrzymała i która jest zobowiązana niezwłocznie poprawić lub zniszczyć te dane;
6) Strona, która otrzymała dane osobowe, ma obowiązek skutecznego zabezpieczenia tych danych przed nieuprawnionym dostępem do nich, ich nieuprawnionym wykorzystaniem, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem oraz przed ich niezgodnym z prawem przekazywaniem i ujawnianiem;
7) osoba, której dane osobowe zostały przekazane, ma prawo do:
a) uzyskania informacji od Strony posiadającej jej dane o podmiocie, który przekazał te dane, podmiocie, który je otrzymał oraz celu wykorzystania tych danych,
b) dostępu oraz dokonywania korekty danych jej dotyczących.
ARTYKUŁ  38

Strony zapewnią, że osoby delegowane w ramach niniejszego Programu wykażą posiadanie odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas ich pobytów na terytorium Państwa drugiej Strony w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią.

ARTYKUŁ  39

Strona przyjmująca nie pokrywa kosztów podróży międzynarodowych przyjeżdżających osób.

ARTYKUŁ  40

Koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz koszty podróży wewnętrznych osób biorących udział w programach wymiany w ramach niniejszego Programu i przebywających na terytorium Państwa drugiej Strony nie dłużej niż piętnaście dni pokrywają podmioty wyrażające gotowość zaproszenia tych osób, zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa Strony przyjmującej.

ARTYKUŁ  41

Wszelkie należności związane z przyjmowaniem osób w ramach niniejszego Programu będą wypłacane przez Stronę przyjmującą bezpośrednio po ich przyjeździe.

ARTYKUŁ  42
1.  Strona polska będzie przyjmować wnioski o stypendia za pośrednictwem ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Turcji najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego.
2.  Strona turecka będzie przyjmować wnioski o "Türkiye Scholarships" Online za pośrednictwem strony www.trscholarships.org w terminach wskazanych przez Radę ds. Oceny Studentów Zagranicznych Turcji.
ARTYKUŁ  43
1.  Strona przyjmująca zapewnia stypendystom, o których mowa w artykułach 3 i 4:
a) bezpłatną naukę,
b) świadczenie stypendialne przeznaczone na utrzymanie i zakwaterowanie, zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa Strony przyjmującej.
2.  Strony mogą zapewnić dodatkowe świadczenia dla stypendystów zgodnie z prawem wewnętrznym danego Państwa.
ARTYKUŁ  44

Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży lektora lub wykładowcy do miejsca docelowego w Państwie Strony przyjmującej i z powrotem.

ARTYKUŁ  45

Szkoła wyższa, która wyraża gotowość zatrudnienia lektora lub wykładowcy w ramach artykułu 2 jest zobowiązana do zawarcia z nim umowy o pracę, zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa Strony przyjmującej, określającej warunki zatrudnienia, a w szczególności zakres obowiązków służbowych, liczbę godzin dydaktycznych, wysokość wynagrodzenia i przysługujące lektorowi lub wykładowcy prawa.

VI. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ  46
1.  Program niniejszy nie wyklucza możliwości realizacji innych przedsięwzięć lub projektów współpracy w dziedzinie nauki, edukacji i kultury oraz w dziedzinach pokrewnych, o ile zostaną uzgodnione w drodze dyplomatycznej.
2.  Wszystkie działania realizowane w ramach niniejszego Programu będą prowadzone za wiedzą Ministerstw Spraw Zagranicznych obu Państw, z należytym uwzględnieniem zasady wzajemności i w granicach dostępnych środków finansowych.
3.  Strony będą realizowały niniejszy Program zgodnie z umowami międzynarodowymi, których są stronami, oraz zgodnie z prawem wewnętrznym Państwa Strony przyjmującej.
ARTYKUŁ  47
1.  Program niniejszy wejdzie w życie 30. (trzydziestego) dnia od daty otrzymania ostatniego pisemnego powiadomienia, w którym Strony informują się wzajemnie w drodze dyplomatycznej o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur prawnych niezbędnych do wejścia w życie Programu. Z dniem wejścia w życie niniejszego Programu, traci moc Program realizacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Turcji o współpracy w dziedzinach nauki, oświaty i kultury na lata 2003-2006, podpisany dnia 7 kwietnia 2003 roku w Ankarze.
2.  Program niniejszy będzie obowiązywał do dnia 31 grudnia 2020 roku i będzie przedłużony do czasu wejścia w życie kolejnego Programu, nie dłużej jednak niż o rok.
3.  Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszy Program w drodze notyfikacji; w takim przypadku utraci on moc po upływie sześćdziesięciu dni od dnia otrzymania przez drugą Stronę noty wypowiadającej.
4.  Rozwiązanie lub wygaśnięcie niniejszego Programu nie będzie miało wpływu na realizację programów, projektów lub działań rozpoczętych w jego ramach. Takie programy, projekty lub działania będą realizowane do czasu ich zakończenia na ustalonych w ramach niniejszego Programu warunkach i zasadach, chyba że Strony uzgodnią inaczej.
5.  Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub realizacji niniejszego Programu będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji.

Sporządzono w Warszawie, dnia 17 października 2017 roku w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim, tureckim i angielskim, przy czym wszystkie teksty mają jednakową moc. W razie rozbieżności przy ich interpretacji tekst w języku angielskim uważany będzie za rozstrzygający.