Art. 8. - Tunezja-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Tunis.1993.03.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.78.357

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Artykuł  8

Transport międzynarodowy

1. 
Zyski z eksploatacji międzynarodowej statków morskich i statków powietrznych mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się siedziba faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Jeżeli miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa zajmującego się transportem morskim znajduje się na pokładzie statku, to uważa się, że znajduje się ono w tym Państwie, w którym znajduje się port macierzysty statku, a jeżeli statek nie ma portu macierzystego - w Umawiającym się Państwie, w którym osoba eksploatująca statek ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
2. 
Zyski osiągnięte z eksploatacji statku morskiego lub powietrznego między miejscowościami położonymi w danym Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.
3. 
Postanowienia ustępu 1 mają również zastosowanie do zysków osiągniętych z tytułu uczestnictwa w umowie poolowej, we wspólnej organizacji transportowej lub w międzynarodowym związku eksploatacyjnym.