Art. 7. - Tunezja-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Tunis.1993.03.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.78.357

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Artykuł  7

Zyski przedsiębiorstw

1. 
Zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. W tym ostatnim przypadku zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.
2. 
Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa wykonuje działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, jakie mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem.
3.  2
 Przy ustalaniu zysków zakładu dopuszcza się potrącenia nakładów ponoszonych dla tego zakładu włącznie z kosztami zarządzania i ogólnymi kosztami administracyjnymi, niezależnie od tego, czy powstały w tym Państwie, w którym położony jest zakład, czy też gdzie indziej. Jednakże nie zezwala się na takie potrącenie w odniesieniu do kwot wypłaconych przez zakład na rzecz przedsiębiorstwa lub jego oddziału z tytułu należności licencyjnych, honorariów lub innych podobnych płatności za wykorzystanie licencji, patentów lub innych praw albo z tytułu prowizji (innych niż zwrot rzeczywistych wydatków) za usługi lub z tytułu zarządzania albo, z wyjątkiem zakładu bankowego, z tytułu odsetek od kwot pożyczonych zakładowi. Również przy określaniu zysków zakładu nie można uwzględniać kwot wypłaconych przez zakład na rzecz przedsiębiorstwa lub jego oddziału z tytułu należności licencyjnych, honorariów lub innych podobnych płatności za wykorzystanie licencji, patentów lub innych praw albo z tytułu prowizji (innych niż zwrot rzeczywistych wydatków) za usługi lub z tytułu zarządzania albo, z wyjątkiem zakładu bankowego, z tytułu odsetek od kwot pożyczonych przedsiębiorstwu lub jego oddziałowi.
4. 
Jeżeli w Umawiającym się Państwie istnieje zwyczaj ustalania zysków zakładu przez podział całkowity zysków przedsiębiorstwa na jego poszczególne części, żadne postanowienie ustępu 2 nie wyklucza ustalenia przez to Umawiające się Państwo zysku do opodatkowania według zwykle stosowanego podziału. Sposób zastosowanego podziału zysku musi jednak być taki, żeby wynik był zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym artykule.
5.  3
 Przy stosowaniu poprzednich ustępów ustalanie zysków zakładu powinno być dokonywane każdego roku w ten sam sposób, chyba że istnieją uzasadnione i wystarczające powody, aby postąpić inaczej.
6. 
Jeżeli w zyskach mieszczą się dochody, które zostały odrębnie uregulowane w innych artykułach niniejszej konwencji, postanowienia tych innych artykułów nie będą naruszane przez postanowienia niniejszego artykułu.
7. 
Udział osoby uprawnionej w zyskach przedsiębiorstwa utworzonego w formie spółki osobowej, spółki faktycznej, spółki jawnej, zwykłej spółki komandytowej może być opodatkowany tylko w Państwie, w którym dane przedsiębiorstwo posiada zakład.
2 Art. 7 ust. 3 zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.636) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 25 kwietnia 2024 r.
3 Art. 7 ust. 5 zmieniony przez pkt 3 obwieszczenia z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.636) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 25 kwietnia 2024 r.