Art. 6. - Tunezja-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Tunis.1993.03.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.78.357

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Artykuł  6

Dochody z nieruchomości

1. 
Dochody pochodzące z nieruchomości podlegają opodatkowaniu w Umawiającym się Państwie, w którym majątek nieruchomy jest położony.
2. 
Określenie "majątek nieruchomy" posiada takie znaczenie, jakie przyjmuje się według prawa Umawiającego się Państwa, w którym majątek jest położony. Określenie to obejmuje w każdym przypadku mienie należące do majątku nieruchomego, żywy i martwy inwentarz gospodarstw rolnych i leśnych, do których mają zastosowanie przepisy prawa prywatnego dotyczące własności ziemi, prawa użytkowania majątku nieruchomego oraz prawa do zmiennych lub stałych świadczeń z tytułu eksploatacji pokładów mineralnych, źródeł i innych zasobów ziemi. Okręty, statki morskie i statki powietrzne, eksploatowane w komunikacji międzynarodowej, nie stanowią majątku nieruchomego.
3. 
Postanowienia ustępu 1 stosuje się do dochodów z bezpośredniego użytkowania, najmu, dzierżawy, jak również każdego innego rodzaju użytkowania majątku nieruchomego.
4. 
Postanowienia ustępów 1 i 3 stosuje się również do dochodów z majątku nieruchomego, który służy do wykonywania wolnego zawodu.