Art. 5. - Tunezja-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Tunis.1993.03.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.78.357

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Artykuł  5

Zakład

1. 
W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "zakład" oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.
2. 
Określenie "zakład" obejmuje w szczególności:

a) miejsce zarządu,

b) filię,

c) biuro,

d) zakład fabryczny,

e) warsztat,

f) kopalnię, kamieniołom albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych,

g) plac budowy, czasowych prac montażowych lub sprawowania działalności nadzorczej, jeżeli taka budowa, prace montażowe lub działalność nadzorcza prowadzona w następstwie sprzedaży maszyn i urządzeń trwają dłużej niż 6 miesięcy lub gdy prace montażowe albo działalność nadzorcza wykonywana w następstwie sprzedaży maszyn i urządzeń przekraczają 4 miesiące, a koszty montażu lub nadzoru przekraczają 10% ceny tych maszyn i urządzeń.

3. 
Nie stanowią zakładu:

a) użytkowanie placówki, która służy wyłącznie do składowania, wystawiania albo wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa,

b) utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania lub wydawania,

c) utrzymywanie zapasów dóbr albo towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu obróbki lub przerobu przez inne przedsiębiorstwo,

d) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celach reklamy,

e) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa,

f) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu prowadzenia dla przedsiębiorstwa jakiejkolwiek innej działalności mającej przygotowawczy lub pomocniczy charakter,

g) utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

4. 
Uważa się, że osoba, z wyjątkiem niezależnego przedstawiciela, o którym mowa w ustępie 6, działająca w jednym Umawiającym się Państwie w imieniu przedsiębiorstwa drugiego Umawiającego się Państwa jest "zakładem" w pierwszym Państwie, jeżeli:

a) posiada ona i zwykle realizuje w tym Państwie pełnomocnictwa do negocjowania i zawierania umów dla lub w imieniu przedsiębiorstwa,

b) utrzymuje ona zwykle w pierwszym Państwie skład dóbr i towarów, z którego pobiera regularnie dobra i towary w ramach dostaw dla lub w imieniu przedsiębiorstwa,

c) przyjmuje zazwyczaj w pierwszym Państwie zamówienia wyłącznie lub prawie wyłącznie dla tego przedsiębiorstwa lub dla tego przedsiębiorstwa i innych przedsiębiorstw, które są przez to przedsiębiorstwo kontrolowane lub które mają dominujący udział w tym przedsiębiorstwie albo które znajdują się pod wspólną kontrolą.

5. 
Uważa się, że przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe Umawiającego się Państwa posiada zakład w drugim Państwie, jeżeli pobiera ono składki na terytorium tego Państwa lub ubezpiecza od ryzyk za pośrednictwem pracownika lub za pośrednictwem przedstawiciela, który nie mieści się w kategorii osób wymienionych w ustępie 6.
6. 
Nie będzie się uważać, że przedsiębiorstwo posiada zakład w jednym z Umawiających się Państw tylko z tego powodu, że wykonuje ono czynności przez maklera, generalnego przedstawiciela handlowego albo każdego innego niezależnego przedstawiciela, pod warunkiem że te osoby działają w ramach swojej zwykłej działalności.
7. 
Jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi na terytorium drugiego Państwa różne rodzaje działalności, z których jedne wchodzą w zakres działania zakładu, natomiast inne są z niego wyłączone, to uważa się, że wszystkie rodzaje działalności prowadzone są przez jeden i ten sam zakład, nawet jeżeli są one prowadzone w różnych miejscach położonych w tym Państwie.
8. 
Fakt, że spółka mająca siedzibę w Umawiającym się Państwie kontroluje lub jest kontrolowana przez spółkę, która ma siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie albo która prowadzi działalność w tym drugim Państwie (przez posiadany tam zakład albo w inny sposób), nie wystarcza, aby jakąkolwiek z tych spółek uważać za zakład drugiej spółki.