Art. 13. - Tunezja-Polska. Konwencja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Tunis.1993.03.29.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.78.357

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 kwietnia 2024 r.
Artykuł  13

Zyski ze sprzedaży majątku

1.  4
 Zyski osiągnięte z przeniesienia własności majątku nieruchomego, o którym mowa w artykule 6 ustęp 2, podlegają opodatkowaniu w tym Umawiającym się Państwie, w którym ten majątek jest położony.
2. 
Zyski z przeniesienia tytułu własności majątku ruchomego, stanowiącego część majątku zakładu, który przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa posiada w drugim Umawiającym się Państwie, albo z przeniesienia własności majątku ruchomego należącego do stałej placówki, którą osoba zamieszkała w Umawiającym się Państwie dysponuje w drugim Umawiającym się Państwie dla wykonywania wolnego zawodu, łącznie z zyskami, które zostaną uzyskane przy przeniesieniu własności takiego zakładu (odrębnie albo razem z całym przedsiębiorstwem) lub takiej stałej placówki, mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie.
3. 
Zyski osiągane z przeniesienia tytułu własności statków morskich lub powietrznych eksploatowanych w komunikacji międzynarodowej lub majątku ruchomego związanego z eksploatacją takich statków morskich lub powietrznych podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.
4. 
Zyski osiągane z przeniesienia tytułu własności jakiegokolwiek majątku innego niż wymieniony w ustępach 1, 2 i 3 podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, w którym przenoszący tytuł własności ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.
4 Art. 13 ust. 1 zmieniony przez pkt 4 obwieszczenia z dnia 23 kwietnia 2024 r. (Dz.U.2024.636) zmieniającego nin. umowę międzynarodową z dniem 25 kwietnia 2024 r.