Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.36.154

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1986 r.

TRZECI PROTOKÓŁ DODATKOWY,
sporządzony w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r.
do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r.

W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 27 lipca 1984 r. został sporządzony w Hamburgu Trzeci protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego w następującym brzmieniu:

Trzeci protokół dodatkowy do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego

Pełnomocnicy rządów krajów członkowskich Światowego Związku Pocztowego, zebrani na kongresie w Hamburgu, zgodnie z artykułem 30 ustęp 2 Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, sporządzonej w Wiedniu dnia 10 lipca 1964 r., przyjęli, z zastrzeżeniem ratyfikacji, następujące zmiany do wymienionej konstytucji:

Artykuł  I

(Artykuł 13 zmieniony)

Organy Związku

1. Organami Związku są: Kongres, Rada Wykonawcza, Rada Doradcza Studiów Pocztowych i Biuro Międzynarodowe.
2. Stałymi organami Związku są: Rada Wykonawcza, Rada Doradcza Studiów Pocztowych i Biuro Międzynarodowe.
Artykuł  II

Artykuł 16

Konferencje administracyjne

(Artykuł 16 uchylony)

Artykuł  III

Artykuł 19

Komisje specjalne

(Artykuł 19 uchylony)

Artykuł  IV

(Artykuł 20 zmieniony)

Biuro Międzynarodowe

Działający w siedzibie Związku urząd centralny pod nazwą Biuro Międzynarodowe Światowego Związku Pocztowego, kierowany przez Dyrektora Generalnego i podlegający kontroli ze strony Rady Wykonawczej służy jako organ łącznikowy, informacyjny i konsultacyjny dla zarządów pocztowych.

Artykuł  V

(Artykuł 31 zmieniony)

Zamiany Regulaminu generalnego, Konwencji i porozumień

1. Regulamin generalny, Konwencja i porozumienia ustalają warunki, od których zależy zatwierdzenie wniosków ich dotyczących.
2. Akty wymienione w ustępie 1 wchodzą w życie jednocześnie i mają jednakowy okres obowiązywania. Z dniem ustalonym przez Kongres dla wejścia w życie tych aktów, odpowiednie akty poprzedniego Kongresu tracą moc obowiązującą.
Artykuł  VI

Przystąpienie do protokołu dodatkowego i do innych aktów Związku

1. Kraje członkowskie, które nie podpisały niniejszego protokołu, mogą do niego przystąpić w każdej chwili.
2. Kraje członkowskie, które są stronami aktów znowelizowanych przez Kongres, a które ich nie podpisały, zobowiązane są przystąpić do nich w jak najkrótszym czasie.
3. Dokumenty przystąpienia dotyczące przypadków wymienionych w ustępach 1 i 2 są przekazywane drogą dyplomatyczną rządowi Konfederacji Szwajcarskiej, który zawiadamia o ich złożeniu kraje członkowskie.
Artykuł  VII

Wejście w życie i okres obowiązywania protokołu dodatkowego do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego

Niniejszy protokół dodatkowy wejdzie w życie dnia 1 stycznia 1986 r. i pozostanie w mocy przez czas nieokreślony.

Na dowód czego, pełnomocnicy rządów krajów członkowskich sporządzili niniejszy protokół dodatkowy, który ma tę samą moc i to samo znaczenie, jak gdyby jego postanowienia były zamieszczone w samym tekście Konstytucji, i podpisali go w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwach rządu Konfederacji Szwajcarskiej. Jeden odpis protokołu będzie dostarczony każdej Stronie przez rząd kraju, w którym odbył się Kongres.

Sporządzono w Hamburgu dnia 27 lipca 1984 r.

Po zaznajomieniu się z powyższym protokołem Rada Państwa uznała go i uznaje za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych; oświadcza, że wymieniony protokół jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie dnia 29 grudnia 1987 r.