[Zakres odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i członków Rady Ministrów] -... - Dz.U.2022.762 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Zakres odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i członków Rady Ministrów] - Trybunał Stanu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.762 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 kwietnia 2022 r.
Art.  2.  [Zakres odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu Prezydenta, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i członków Rady Ministrów]
1. 
Prezydent może być pociągnięty do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji, ustawy, za popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.
2. 
W okresie sprawowania urzędu Prezydenta nie biegnie przedawnienie karalności przestępstw lub przestępstw skarbowych, za które osoba sprawująca ten urząd nie została postawiona w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, którzy tymczasowo wykonują obowiązki Prezydenta.
4. 
Członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie Konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.
4a. 
Jeżeli przeciwko osobom, o których mowa w ust. 4, wszczęto postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, prokurator jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Marszałka Sejmu.
5. 
Osoby, o których mowa w ust. 4, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej przed Trybunałem Stanu za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem, jeżeli w uchwale Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności konstytucyjnej tych osób łączne pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej i karnej uznano za celowe. W takim przypadku Trybunał Stanu przejmuje do łącznego rozpoznania sprawę, która toczy się już przed sądem.