Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2122 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2019 r.
Art.  17.  [Utrata stanowiska sędziego Trybunału Stanu]
1.  Utrata stanowiska sędziego Trybunału Stanu następuje wskutek zrzeczenia się funkcji, trwałej utraty zdolności do wykonywania czynności albo skazania prawomocnym wyrokiem sądu.
1a.  Utratę stanowiska sędziego Trybunału Stanu stwierdza, w drodze postanowienia, Marszałek Sejmu, informując o tym Sejm.
2.  W razie wygaśnięcia mandatu członka Trybunału Stanu Sejm dokonuje wyboru uzupełniającego.