Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.402 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego, wzór wniosku o przyznanie tych uprawnień oraz dokumentację w tej sprawie.
§  2. 
1.  Wniosek o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego, zwany dalej "wnioskiem", zgłasza kierownik jednostki organizacyjnej ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do nadawania tych stopni, zwanej dalej "jednostką", na podstawie uchwały rady jednostki.
2.  Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  Wnioski składa się:
1) w postaci papierowej, w dwóch egzemplarzach, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
§  3.  Do wniosku dołącza się:
1) uchwałę rady jednostki;
2) informację o osobach zatrudnionych w jednostce, której zakres określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, obejmującą:
a) imienny wykaz osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, osób, które uzyskały kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, oraz osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zatrudnionych w tej jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) liczbę nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w tej jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy;
3) oświadczenia osób wliczonych do minimalnej liczby osób zatrudnionych, o których mowa w art. 6 ust. 1-4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, o niewliczeniu ich do minimalnej liczby osób zatrudnionych w innej jednostce;
4) imienny skład rady jednostki oraz informacje, których zakres określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
5) opis osiągnięć w zakresie kształcenia kadr naukowych osób, o których mowa w pkt 2 lit. a i pkt 4, w szczególności:
a) pełnienie funkcji promotora osób, które uzyskały stopień doktora lub mają otwarty przewód doktorski, ze wskazaniem nazwiska i imienia, tytułu rozprawy doktorskiej, jednostki, która nadała stopień lub w której otwarto przewód doktorski, roku nadania stopnia lub otwarcia przewodu doktorskiego,
b) pełnienie funkcji recenzenta rozpraw doktorskich oraz w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora,
c) udział w kształceniu kadr w ramach studiów doktoranckich, ze wskazaniem nazwy jednostki, tematu wykładu lub seminarium oraz roku akademickiego;
6) informację o aktualnej kategorii jednostki przyznanej na podstawie art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87);
7) sprawozdanie jednostki ubiegającej się o przyznanie uprawnień, za okres trzech lat bezpośrednio poprzedzających rok złożenia wniosku, z prowadzonej działalności:
a) naukowo-badawczej - ze wskazaniem najważniejszych monografii naukowych, podręczników akademickich, skryptów, prac i artykułów, projektów badawczych, patentów, prac wdrożeniowych, opracowań technologicznych, projektowych i prototypów będących wynikiem prac realizowanych w ramach działalności naukowo-badawczej, z podaniem autorów oraz z uwzględnieniem działalności prowadzonej w ramach współpracy międzynarodowej jednostki,
b) artystycznej - ze wskazaniem osiągnięć artystycznych będących wynikiem prac realizowanych w ramach działalności artystycznej jednostki, z podaniem autorów oraz z uwzględnieniem działalności prowadzonej w ramach współpracy międzynarodowej jednostki;
8) opis bazy badawczej jednostki, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia w aparaturę, bazy lokalowej oraz zbiorów bibliotecznych niezbędnych do rozwijania prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej;
9) opinię Polskiej Komisji Akredytacyjnej o jakości kształcenia lub ocenę innej agencji oceniającej jakość kształcenia zarejestrowanej w Europejskim Rejestrze Agencji Akredytacyjnych (EQAR) lub agencji działającej w innym kraju, której oceny są uznawane przez Polską Komisję Akredytacyjną - w przypadku jednostek organizacyjnych uczelni prowadzących kształcenie;
10) (uchylony).
§  4.  Do wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopnia doktora lub doktora habilitowanego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WNIOSEK O PRZYZNANIE UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNIA

DOKTORA/DOKTORA HABILITOWANEGO*)

1. Nazwa jednostki ubiegającej się o przyznanie uprawnienia(nazwa szkoły wyższej i jej jednostki organizacyjnej

albo innej jednostki organizacyjnej)

2. Określenie dziedziny nauki lub sztuki albo dyscypliny naukowej

lub artystycznej

(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia

2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych

i artystycznych (Dz. U. poz. 1065))

(dziedzina nauki lub sztuki)
(dyscyplina naukowa lub artystyczna)

...................................., dnia ........................... .................................................................................................

(miejscowość) (podpis i pieczęć rektora szkoły wyższej i kierownika jednostki

organizacyjnej albo dyrektora innej jednostki organizacyjnej)

___________________

*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

INFORMACJA O OSOBACH ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTCE W DNIU ZŁOŻENIA WNIOSKU

I. Imienny wykaz osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, osób, które uzyskały kwalifikacje II stopnia w zakresie

sztuki i dyscyplin artystycznych, oraz osób, które nabyły uprawnienia równoważne z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie

art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zatrudnionych

w tej jednostce w pełnym wymiarze czasu pracy

Lp.Nazwisko i imięPosiadany tytuł lub

stopień

Dziedzina nauki

lub sztuki

Dyscyplina naukowa

lub artystyczna

SpecjalnośćData i podstawa

zatrudnienia

w jednostce

Zaliczenie do minimalnej liczby osób,

o których mowa w art. 6 ustawy

(tak nie)

1
2

II. Liczba nauczycieli akademickich i pracowników naukowych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy

Lp.WyszczególnienieLiczba osób
1Osoby posiadające tytuł profesora
2Osoby posiadające stopień doktora habilitowanego
3Osoby, które uzyskały kwalifikacje II stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych, oraz osoby, które nabyły uprawnienia równoważne

z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

o stopniach i tytule w zakresie sztuki

4Osoby posiadające stopień doktora, osoby, które uzyskały kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych
5Pozostali nauczyciele akademiccy lub pracownicy naukowi
OGÓŁEM:

.................................., dnia ....................... .......................................................................................

(miejscowość) (podpis i pieczęć rektora szkoły wyższej i kierownika jednostki

organizacyjnej albo dyrektora innej jednostki organizacyjnej)

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

IMIENNY SKŁAD RADY ...........................................................

(nazwa jednostki)

Lp.Nazwisko i imięPosiadany tytuł

lub stopień

Dziedzina nauki

lub sztuki

Dyscyplina naukowa

lub artystyczna

SpecjalnośćData i podstawa

zatrudnienia w jednostce

1
2

.............................., dnia .................... ............................................................................................

(miejscowość) (podpis i pieczęć rektora szkoły wyższej i kierownika jednostki

organizacyjnej albo dyrektora innej jednostki organizacyjnej)

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2017.2317).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz.U.2004.21.194), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 37 pkt 2 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.84.455).