Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zwanej dalej "ustawą", oraz sposób ich finansowania.
1.
Zawieranie umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, zwanych dalej "umowami", odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert.
1a.
W przypadku:
1)
potwierdzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaistnienia ryzyka zawleczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,
2)
wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakażenia, podejrzenia zachorowania lub zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,
3)
wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego lub epidemii choroby zakaźnej,
4)
ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia, zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym

- minister właściwy do spraw zdrowia zawiera umowy z wyznaczonymi przez siebie podmiotami spośród podmiotów, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy.

2.
Do konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, mogą przystępować podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, zwane dalej "oferentami".
Konkurs ofert przeprowadza minister właściwy do spraw zdrowia albo wskazana przez niego i podległa mu państwowa jednostka budżetowa właściwa w sprawach udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane z zakresu ochrony zdrowia, zwana dalej "państwową jednostką budżetową".
1.
W celu przeprowadzenia konkursu ofert minister właściwy do spraw zdrowia albo kierownik państwowej jednostki budżetowej zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert.
2.
W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności:
1)
nazwę zamawiającego i adres siedziby;
2)
przedmiot zamówienia, przez wskazanie:
a)
zadań, które będą przedmiotem umowy,
b)
trybu i miejsca realizacji zadań, które będą przedmiotem umowy;
3)
wymagane dane identyfikujące oferenta;
4)
rodzaj dokumentów i danych, jakie powinien złożyć oferent;
5)
warunki wymagane od oferentów, w tym kwalifikacje zawodowe i techniczne, jakie muszą spełniać;
6)
okres, na jaki zostanie zawarta umowa;
7)
termin składania ofert;
8)
kryteria oceny ofert;
9)
informacje o miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
3.
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
4.
W przypadku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, które są usługami medycznymi w rozumieniu załącznika II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132), do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio art. 29 ust. 1-3, art. 30 ust. 1-6 i art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ust. 4 tej ustawy.
5.
Oferenci składają oferty w formie pisemnej, w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
1.
W celu przeprowadzenia konkursu ofert minister właściwy do spraw zdrowia albo kierownik państwowej jednostki budżetowej powołuje komisję i określa regulamin komisji.
2.
W skład komisji wchodzą osoby posiadające kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w zakresie specyfiki zawieranej umowy.
1.
Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.
2.
W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów:
1)
stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert;
2)
otwiera oferty i ustala, które z nich spełniają warunki formalne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3-6;
3)
przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów oświadczenia.
3.
W części niejawnej konkursu ofert komisja, na podstawie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8:
1)
wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają realizację przedmiotu zamówienia;
2)
nie dokonuje wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
1.
Komisja odrzuca ofertę:
1)
złożoną po terminie;
2)
jeżeli nie spełnia wymaganych warunków określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.
3.
W przypadku gdy w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, jeżeli z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
4.
Komisja sporządza protokół z przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert zawierający propozycję rozstrzygnięcia i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
5.
W przypadku gdy konkurs ofert prowadzi komisja powołana przez kierownika państwowej jednostki budżetowej, protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przedstawiany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez kierownika tej jednostki.
Minister właściwy do spraw zdrowia unieważnia konkurs ofert, jeżeli:
1)
nie wpłynęła żadna oferta;
2)
odrzucono wszystkie oferty;
3)
kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą minister właściwy do spraw zdrowia może przeznaczyć na finansowanie umowy;
4)
nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
1.
Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie konkursu ofert, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
2.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 5 dni od dnia zakończenia konkursu ofert.
3.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany, oraz uzasadnienie wyboru oferty.
1.
Oferent biorący udział w konkursie ofert może wnieść do ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu.
2.
W przypadku unieważnienia konkursu ofert odwołanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje.
3.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
4.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
5.
Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia uwzględnienia lub odrzuca odwołanie.
6.
Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 5, jest zamieszczane, w terminie 5 dni od dnia jego podjęcia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7.
W przypadku uwzględnienia odwołania oferenta ponownie przeprowadza się postępowanie konkursowe.
W przypadku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, które są usługami medycznymi w rozumieniu załącznika II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi, stosuje się odpowiednio art. 95 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
1.
Zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, określone w umowie, są finansowane na podstawie faktury lub rachunku i miesięcznego zestawienia zawierającego w szczególności ilość, rodzaj oraz datę podjętych działań lub realizacji zadań.
2.
Fakturę lub rachunek, o których mowa w ust. 1, wystawia się na ogólną kwotę za wszystkie podjęte działania lub zrealizowane zadania wymienione w załączonym do niej zestawieniu.
Rozliczenie umów i przekazanie środków finansowych za ich realizację następuje w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia dokumentów, o których mowa w § 12.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2015.1908).