§ 9. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 9. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  9.
1.
Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie konkursu ofert, minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza o rozstrzygnięciu konkursu ofert.
2.
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia w terminie 5 dni od dnia zakończenia konkursu ofert.
3.
Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2, zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres oferenta, który został wybrany, oraz uzasadnienie wyboru oferty.