§ 8. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 8. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  8.
Minister właściwy do spraw zdrowia unieważnia konkurs ofert, jeżeli:
1)
nie wpłynęła żadna oferta;
2)
odrzucono wszystkie oferty;
3)
kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą minister właściwy do spraw zdrowia może przeznaczyć na finansowanie umowy;
4)
nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.