§ 7. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 7. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  7.
1.
Komisja odrzuca ofertę:
1)
złożoną po terminie;
2)
jeżeli nie spełnia wymaganych warunków określonych w ogłoszeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
2.
W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.
3.
W przypadku gdy w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, jeżeli z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
4.
Komisja sporządza protokół z przebiegu przeprowadzonego konkursu ofert zawierający propozycję rozstrzygnięcia i przedstawia go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
5.
W przypadku gdy konkurs ofert prowadzi komisja powołana przez kierownika państwowej jednostki budżetowej, protokół, o którym mowa w ust. 4, jest przedstawiany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez kierownika tej jednostki.