§ 6. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 6. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  6.
1.
Konkurs ofert składa się z części jawnej i niejawnej.
2.
W części jawnej konkursu ofert komisja w obecności oferentów:
1)
stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przeprowadzeniu konkursu ofert oraz liczbę złożonych ofert;
2)
otwiera oferty i ustala, które z nich spełniają warunki formalne, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3-6;
3)
przyjmuje do protokołu zgłoszone przez oferentów oświadczenia.
3.
W części niejawnej konkursu ofert komisja, na podstawie kryteriów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 8:
1)
wybiera ofertę lub większą liczbę ofert, które zapewniają realizację przedmiotu zamówienia;
2)
nie dokonuje wyboru żadnej oferty, jeżeli nie wynika z nich możliwość prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.