§ 5. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 5. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  5.
1.
W celu przeprowadzenia konkursu ofert minister właściwy do spraw zdrowia albo kierownik państwowej jednostki budżetowej powołuje komisję i określa regulamin komisji.
2.
W skład komisji wchodzą osoby posiadające kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie w zakresie specyfiki zawieranej umowy.