§ 4. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 4. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  4.
1.
W celu przeprowadzenia konkursu ofert minister właściwy do spraw zdrowia albo kierownik państwowej jednostki budżetowej zamieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia ogłoszenie o przeprowadzeniu konkursu ofert.
2.
W ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się w szczególności:
1)
nazwę zamawiającego i adres siedziby;
2)
przedmiot zamówienia, przez wskazanie:
a)
zadań, które będą przedmiotem umowy,
b)
trybu i miejsca realizacji zadań, które będą przedmiotem umowy;
3)
wymagane dane identyfikujące oferenta;
4)
rodzaj dokumentów i danych, jakie powinien złożyć oferent;
5)
warunki wymagane od oferentów, w tym kwalifikacje zawodowe i techniczne, jakie muszą spełniać;
6)
okres, na jaki zostanie zawarta umowa;
7)
termin składania ofert;
8)
kryteria oceny ofert;
9)
informacje o miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu ofert.
3.
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.
4.
W przypadku konkursu ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, które są usługami medycznymi w rozumieniu załącznika II B do dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z 30.04.2004, str. 114; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 6, t. 7, str. 132), do opisu przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio art. 29 ust. 1-3, art. 30 ust. 1-6 i art. 31 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ust. 4 tej ustawy.
5.
Oferenci składają oferty w formie pisemnej, w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1. Termin ten nie może być krótszy niż 14 dni. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.