§ 3. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 3. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  3.
Konkurs ofert przeprowadza minister właściwy do spraw zdrowia albo wskazana przez niego i podległa mu państwowa jednostka budżetowa właściwa w sprawach udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi lub roboty budowlane z zakresu ochrony zdrowia, zwana dalej "państwową jednostką budżetową".