§ 2. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 2. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  2.
1.
Zawieranie umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, o których mowa w art. 42 ust. 2 ustawy, zwanych dalej "umowami", odbywa się po przeprowadzeniu postępowania w trybie konkursu ofert.
1a.
W przypadku:
1)
potwierdzenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego zaistnienia ryzyka zawleczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby szczególnie niebezpiecznej i wysoce zakaźnej,
2)
wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakażenia, podejrzenia zachorowania lub zachorowania na chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną,
3)
wystąpienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagrożenia epidemicznego lub epidemii choroby zakaźnej,
4)
ogłoszenia przez Światową Organizację Zdrowia, zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi, sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym

- minister właściwy do spraw zdrowia zawiera umowy z wyznaczonymi przez siebie podmiotami spośród podmiotów, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy.

2.
Do konkursu ofert, o którym mowa w ust. 1, mogą przystępować podmioty, o których mowa w art. 42 ust. 1 ustawy, zwane dalej "oferentami".