§ 10. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami... - Dz.U.2015.2108 t.j. - OpenLEX

§ 10. - Tryb zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposób ich finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2108 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 11 grudnia 2015 r.
§  10.
1.
Oferent biorący udział w konkursie ofert może wnieść do ministra właściwego do spraw zdrowia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu.
2.
W przypadku unieważnienia konkursu ofert odwołanie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje.
3.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
4.
Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia.
5.
Po rozpatrzeniu odwołania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zdrowia uwzględnienia lub odrzuca odwołanie.
6.
Rozstrzygnięcie, o którym mowa w ust. 5, jest zamieszczane, w terminie 5 dni od dnia jego podjęcia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej urzędu zapewniającego obsługę ministra właściwego do spraw zdrowia.
7.
W przypadku uwzględnienia odwołania oferenta ponownie przeprowadza się postępowanie konkursowe.