Tryb załatwiania próśb o ułaskawienie osób skazanych przez sądy wojskowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.89.796

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 października 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 7 października 1927 r.
w sprawie trybu załatwiania próśb o ułaskawienie osób skazanych przez sądy wojskowe.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Prośby o ułaskawienie osób skazanych przez sądy wojskowe mają być przesyłane do opinji sądowi, który w I instancji wydał wyrok. O ile wyrok wydał wojskowy sąd rejonowy, powołanym do wydania opinji jest wojskowy sąd okręgowy, będący II instancją dla tegoż sądu rejonowego.

Jeśli sąd uzna, że skazany zasługuje na ułaskawienie, albo też, jeśli Naczelny Prokurator Wojskowy zażądał przedstawienia sobie aktów sprawy, wówczas sąd przesyła Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu prośbę o ułaskawienie oraz akta sprawy wraz ze swoją opinją,

Uznając, że szczególnie ważne względy przemawiają za ułaskawieniem, może sąd, przesyłając akta Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu, zarazem wstrzymać wykonanie kary lub zarządzić jej przerwę.

Jeśli sąd uzna, że skazany na ułaskawienie nie zasługuje, a Naczelny Prokurator Wojskowy nie zażądał przedstawienia sobie aktów sprawy, wówczas sąd wydaje umotywowaną decyzję o pozostawieniu prośby bez dalszego biegu, zawiadamiając o tem osobę, która prośbę wniosła, odpis decyzji zaś przesyła Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu. Od decyzji tej niema żadnego środka prawnego.

Pomimo powzięcia przez sąd takiej decyzji Naczelny Prokurator Wojskowy może zażądać przedłożenia sobie prośby o ułaskawienie i aktów sprawy celem nadania jej dalszego biegu.

Sąd wydaje opinję, dotyczącą ułaskawienia oraz decyzję, o której mowa w art. 4, po rozpatrzeniu prośby na posiedzeniu dyspozycyjnem.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.