§ 40. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 40. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  40.
1.
W decyzji o przeniesieniu żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej określa się:
1)
datę rozpoczęcia i zakończenia okresu przebywania w rezerwie kadrowej;
2)
miejsce wykonywania przez tego żołnierza zadań służbowych;
3)
odpowiedzialnego za określenie zadań służbowych;
4)
miejsce zaopatrzenia logistycznego i finansowego.
2.
W przypadku przeniesienia żołnierza zawodowego do rezerwy kadrowej w związku z:
1)
udzieleniem urlopu wychowawczego,
2)
podjęciem przez żołnierza pracy poza granicami państwa w strukturach organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych strukturach wojskowych, na podstawie umowy zawartej między tym żołnierzem a taką organizacją

- w decyzji nie określa się miejsca wykonywania przez tego żołnierza zadań służbowych oraz odpowiedzialnego za określenie zadań służbowych.

3.
Ewidencję żołnierzy zawodowych przeniesionych do rezerwy kadrowej prowadzi dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
4.
Dowódca jednostki wojskowej, do której żołnierz zawodowy został skierowany do pełnienia służby w rezerwie kadrowej, powiadamia niezwłocznie, w formie pisemnej, dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr o fakcie przybycia i ubycia tego żołnierza.