§ 22. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 22. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  22.
1.
W przypadku planowanej zmiany zaszeregowania oficera młodszego, w ramach limitu awansowego, o którym mowa w art. 42a ustawy, organ właściwy do wyznaczenia na to stanowisko przesyła drogą służbową dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr wniosek o mianowanie oficera młodszego na wyższy stopień wojskowy.
2.
Dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr, rozpatrując wniosek, o którym mowa w ust. 1, bierze pod uwagę:
1)
wyniki opiniowania służbowego;
2)
staż służby w posiadanym stopniu wojskowym;
3)
informację o karalności oraz czy przeciwko żołnierzowi zawodowemu jest prowadzone postępowanie przygotowawcze.
3.
Przepisy § 14 ust. 3 oraz § 15 i 16 stosuje się odpowiednio.
4.
Przed mianowaniem żołnierza zawodowego na wyższy stopień wojskowy w ramach zmiany zaszeregowania nie przeprowadza się indywidualnej rozmowy, o której mowa w § 18 ust. 1.
5.
W decyzji o mianowaniu żołnierza zawodowego na wyższy stopień wojskowy, do którego ma być zaszeregowany w ramach zajmowanego stanowiska służbowego, określa się dzień mianowania.
6.
W decyzji o zmianie zaszeregowania oficera młodszego w służbie stałej określa się datę rozpoczęcia i zakończenia kadencji na tym stanowisku. Okresy kadencji powinny się kończyć z ostatnim dniem kwartału kalendarzowego.
7.
W przypadku mianowania podoficera lub szeregowego na wyższy stopień wojskowy w związku z planowaną zmianą zaszeregowania podoficera lub szeregowego, w ramach limitu awansowego, o którym mowa w art. 42a ustawy, przepisy ust. 2, § 14 ust. 3 oraz § 15 i 16 stosuje się odpowiednio. Czynności określone w tych przepisach przewidziane do realizacji przez dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr realizują organy właściwe do wyznaczenia podoficera lub szeregowego na stanowisko służbowe.
8. 4
Przepisów ust. 1-7 nie stosuje się do oficerów młodszych na stanowiskach sędziów w sądach wojskowych, dla których tryb postępowania przy wyznaczaniu i odwoływaniu z tych stanowisk określają przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o ustroju sądów wojskowych, oraz żołnierzy zawodowych na stanowiskach służbowych w instytucjach cywilnych, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
4 § 22 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 6 października 2016 r. (Dz.U.2016.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 2016 r.