§ 24a. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk. - Dz.U.2014.1292 - OpenLEX

§ 24a. - Tryb wyznaczania żołnierzy zawodowych na stanowiska służbowe i zwalnianie z tych stanowisk.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1292

Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 2016 r.
§  24a. 5
1.
W przypadku wyznaczania żołnierza zawodowego na stanowisko służbowe w trybie art. 42d ustawy wniosek o wyznaczenie wraz z uzasadnieniem przesyła się drogą służbową dyrektorowi departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
2.
W przypadku wyznaczenia, o którym mowa w ust. 1, przepis § 14 stosuje się odpowiednio.
3.
Mianowanie żołnierza zawodowego, wyznaczonego w trybie art. 42d ustawy na kolejny wyższy stopień wojskowy, może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu oceny co najmniej bardzo dobrej z opiniowania służbowego na zajmowanym stanowisku służbowym.
4.
Z wnioskiem o mianowanie oficera na kolejny wyższy stopień wojskowy występuje dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę wojskową, drogą służbową, do dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr.
5.
W decyzji o mianowaniu żołnierza zawodowego na kolejny wyższy stopień wojskowy określa się dzień mianowania. Decyzję o mianowaniu przesyła się dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz zawodowy pełni służbę.
6.
Mianowanie żołnierza zawodowego na kolejny wyższy stopień wojskowy uważa się za dokonane po spełnieniu łącznie następujących warunków:
1)
wydaniu decyzji o mianowaniu żołnierza zawodowego na kolejny wyższy stopień wojskowy;
2)
stwierdzeniu przez dowódcę jednostki wojskowej, w rozkazie dziennym, daty mianowania żołnierza zawodowego na kolejny wyższy stopień wojskowy.
7.
W przypadku mianowania żołnierza zawodowego na kolejny wyższy stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu zajmowanego stanowiska służbowego przepis art. 31 ust. 1 i 2 ustawy stosuje się odpowiednio.
8.
Wyznaczenie na kolejną kadencję oraz jej przedłużenie, w przypadku żołnierza, o którym mowa w ust. 1, który nie został mianowany na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu zajmowanego stanowiska służbowego, następuje na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej.
9.
Żołnierza zawodowego zwolnionego ze stanowiska służbowego, który był wyznaczony na stanowisko w trybie art. 42d ustawy i nie został mianowany na stopień wojskowy odpowiadający stopniowi etatowemu zajmowanego stanowiska służbowego, wyznacza się na stanowisko służbowe odpowiadające stopniowi wojskowemu posiadanemu przez żołnierza zawodowego lub bezpośrednio wyższe, jeżeli spełnia on warunki wymagane do wyznaczenia na to stanowisko służbowe.
5 § 24a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 6 października 2016 r. (Dz.U.2016.1740) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 listopada 2016 r.