Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.183.1886

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 2004 r.
§  3.
1. Minister w terminie 7 dni od wyznaczonego terminu składania zgłoszeń dokonuje ich oceny formalnej oraz przedstawia do rekomendacji:
1) listę przedstawicieli organizacji pozarządowych - Radzie Działalności Pożytku Publicznego;
2) listę przedstawicieli organizacji przedsiębiorców i pracodawców, związków zawodowych oraz samorządów zawodowych - Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
3) listę przedstawicieli jednostek naukowych - Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego.
2. Rekomendacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania list przedstawicieli przez podmioty wskazane w ust. 1.
3. Po otrzymaniu rekomendacji minister, dążąc do zachowania właściwej reprezentacji w składzie Komitetu PO-PT przedstawicieli partnerów, dokonuje ich ostatecznego wyboru.
4. Minister niezwłocznie przesyła partnerom pisemną informację o dokonanym wyborze.