Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.158.1653

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie trybu wydawania i anulowania książki inwalidy wojennego (wojskowego), dokumentów wymaganych do jej wydania oraz wzoru książki inwalidy wojennego (wojskowego)

Na podstawie art. 23c ust. 3 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Organ rentowy po wydaniu decyzji o przyznaniu renty inwalidy wojennego oraz renty inwalidy wojskowego wydaje niezwłocznie książkę inwalidy wojennego (wojskowego), zwaną dalej "książką".
2. Książkę wydaje się inwalidzie wojennemu oraz inwalidzie wojskowemu, zwanym dalej "inwalidami", po dostarczeniu przez nich dwóch aktualnych fotografii o wymiarach 30 x 35 mm przedstawiających osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, na odwrocie podpisanych czytelnie imieniem i nazwiskiem.
§  2.
1. Książkę odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Książkę może również odebrać inna osoba upoważniona przez inwalidę po przedstawieniu do wglądu:
1) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość inwalidy;
2) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej.
3. Osoba odbierająca książkę potwierdza jej odbiór własnoręcznym, czytelnym podpisem.
§  3.
1. W przypadku zniszczenia lub utraty książki organ rentowy wydaje nową książkę na wniosek inwalidy.
2. Wniosek inwalidy powinien zawierać oświadczenie o zniszczeniu lub utracie książki.
§  4. Organ rentowy, który wydał książkę, dokonuje jej anulowania przez dokonanie w tej książce wpisu o jej anulowaniu.
§  5. Wzór książki określa załącznik do rozporządzenia.
§  6.
1. Inwalidzie, który nabył prawo do renty inwalidy wojennego lub renty inwalidy wojskowego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, książkę wydaje organ rentowy, który ustalił prawo do renty, na wniosek tego inwalidy.
2. Wniosek inwalidy powinien zawierać:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer ewidencyjny PESEL;
4) adres zamieszkania;
5) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
6) symbol i numer renty inwalidy wojennego lub renty inwalidy wojskowego;
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
3. Do wniosku dołącza się dwie aktualne fotografie zgodne z wymogami określonymi w § 1 ust. 2.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 134, poz. 1432).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 121, poz. 1264.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR KSIĄŻKI INWALIDY WOJENNEGO - WOJSKOWEGO