Tryb wyboru oraz zasady działania rad pracowniczych w bankach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1990.17.100

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1990 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lutego 1990 r.
w sprawie trybu wyboru oraz zasad działania rad pracowniczych w bankach.

Na podstawie art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350 oraz Nr 74, poz. 439 i 440) zarządza się, co następuje:
Przepisy rozporządzenia regulują tryb wyboru oraz zasady działania rad pracowniczych w centralach banków i ich oddziałach, zwanych dalej "bankami".
1.
Radę pracowniczą wybierają pracownicy banku na zebraniu wyborczym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Z zastrzeżeniem ust. 2 wybory są powszechne, bezpośrednie i równe, a głosowanie tajne.
2.
W centralach banków i oddziałach zatrudniających więcej niż 400 pracowników radę pracowniczą mogą wybierać przedstawiciele pracowników. Przedstawiciel reprezentuje grupę liczącą 10 pracowników i jest wybierany na zebraniu grupy zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy grupy.
1.
Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pracownikom banku.
2.
Prawo zgłaszania kandydatów na członków rady pracowniczej przysługuje wszystkim pracownikom.
1.
Bierne prawo wyborcze przysługuje pracownikom, którzy pracują w banku co najmniej 2 lata. Nie dotyczy to pracowników banków nowo utworzonych.
2.
Bierne prawo wyborcze nie przysługuje prezesom (prezesom zarządu) banków i ich zastępcom, dyrektorom oddziałów i ich zastępcom, dyrektorom komórek organizacyjnych i ich zastępcom, głównym księgowym, radcom prawnym oraz pracownikom banku oddelegowanym do pracy poza bankiem na okres dłuższy niż pół roku.
3.
Pracownik banku nie może pełnić funkcji członka rady pracowniczej bez przerwy dłużej niż dwie kolejne kadencje.
1.
Wybory do rady pracowniczej przeprowadza komisja wyborcza powołana przez ustępującą radę pracowniczą, nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji rady pracowniczej.
2.
Pierwsze wybory do rady pracowniczej przeprowadza komisja wyborcza, powołana przez zebranie wyborcze pracowników lub ich przedstawicieli. Zebranie wyborcze jest zwoływane w takim wypadku z inicjatywy pracowników. Zebranie to określa również liczbę członków rady pracowniczej.
3.
Do zadań komisji wyborczej należy:
1)
ustalenie terminu zgłoszenia kandydatów na członków rady pracowniczej,
2)
oznaczenie terminu wyborów,
3)
przeprowadzenie wyborów,
4)
ogłoszenie wyników wyborów.
Do ważności uchwał zebrania wyborczego jest wymagana obecność na nim co najmniej połowy liczby pracowników lub 3/4 liczby ich przedstawicieli. Uchwały zebrania wyborczego zapadają zwykłą większością głosów.
1.
Kadencja rady pracowniczej trwa 2 lata. Zebranie wyborcze pracowników lub ich przedstawicieli może określić dłuższy okres kadencji.
2.
Pracownicy mogą przed upływem kadencji odwołać członka rady pracowniczej lub całą radę. Do odwołania stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyboru rady pracowniczej, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.
Wniosek o odwołanie członka rady pracowniczej lub całej rady wymaga podpisu co najmniej 1/3 liczby pracowników.
4.
Głosowanie nad wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza komisja wyborcza powołana przez pracowników lub ich przedstawicieli na zebraniu zwołanym przez radę pracowniczą, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
W razie zmniejszenia się składu rady pracowniczej co najmniej o połowę, w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających rada pracownicza powołuje komisję wyborczą.
1.
Rada pracownicza wybiera ze swego grona przewodniczącego, jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.
2.
Funkcji przewodniczącego rady, zastępców przewodniczącego i sekretarza nie może pełnić pracownik banku, który pełni jednocześnie funkcję kierowniczą w organizacji politycznej lub związkowej działającej w banku.
3.
Rada pracownicza może w razie potrzeby powoływać komisje i zespoły spośród swoich członków oraz innych pracowników banku. Komisje i zespoły są pomocniczymi organami rady pracowniczej.
1.
W sprawach przedstawionych do zaopiniowania rada pracownicza wyraża swoją opinię w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba że uzgodniono inny termin.
2.
Niewyrażenie przez radę pracowniczą opinii w terminach, o których mowa w ust. 1, uważa się za brak zastrzeżeń.
3.
Na żądanie rady pracowniczej prezes (prezes zarządu) banku w centrali, a dyrektor w oddziale powiadamiają radę, w terminie jednego miesiąca, o zajętym stanowisku w sprawie przedstawionego wniosku, lub zgłoszonej opinii, a w razie stanowiska negatywnego podają jego uzasadnienie.
1.
Rada pracownicza odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2.
Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady pracowniczej przewodniczący rady jest obowiązany zwołać posiedzenie rady.
1.
Wnioski i opinie rady pracowniczej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 liczby członków rady, nie mniej jednak niż 3 członków.
2.
Głosowanie na posiedzeniach jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach osobowych, które jest tajne.
Rada pracownicza w toku realizacji swych zadań współdziała w centrali z prezesem (prezesem zarządu) banku, a w oddziale - z dyrektorem.
Rada pracownicza ma prawo zaznajamiania się z materiałami banku dotyczącymi spraw należących do zakresu jej działania w granicach uprawnień określonych w art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, Nr 54, poz. 320, Nr 59, poz. 350 oraz Nr 74, poz. 439 i 440).
Rada pracownicza otrzymuje w centrali od prezesa (prezesa zarządu) banku, a w oddziale od dyrektora, niezbędne środki zapewniające właściwe funkcjonowanie rady.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.