Tryb ustanawiania górniczych filarów ochronnych i udzielanie zezwoleń na eksploatację w obrębie tych filarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.5.30

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 stycznia 1959 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 16 stycznia 1959 r.
w sprawie trybu ustanawiania górniczych filarów ochronnych i udzielania zezwoleń na eksploatację w obrębie tych filarów.

Na podstawie art. 94 pkt 5 dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo Górnicze (Dz. U. z 1955 r. Nr 10, poz. 65 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:

Ustanawianie górniczych filarów ochronnych.

§  1.
1.
Filarem ochronnym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest ta część obszaru górniczego, w której dla ochrony terenów, budowli i urządzeń określonych w ust. 2 przed szkodami wskutek robót górniczych prowadzenie tych robót może być dozwolone pod szczególnymi warunkami zapewniającymi w dostateczny sposób ochronę przed szkodami.
2.
Filary ochronne ustanawia się dla ochrony:
1)
trwałych budowli i urządzeń, posiadających szczególne znaczenie ze względów użyteczności publicznej, gospodarczych, naukowych, kulturalnych lub obronności Państwa,
2)
terenów podlegających ochronie na mocy przepisów szczególnych,
3)
ważniejszych urządzeń zakładu górniczego i głównych wyrobisk górniczych (np. urządzeń wyciągowych, przeróbczych, szybów, głównych przekopów).
§  2.
Ustanowienie filara ochronnego następuje na podstawie orzeczenia urzędu górniczego.
§  3.
1.
Wniosek o ustanowienie filara ochronnego może zgłosić przedsiębiorstwo górnicze albo właściciel (użytkownik) terenów, budowli i urządzeń określonych w § 1 ust. 2.
2.
Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest zgłosić wniosek o ustanowienie filara ochronnego w przypadku, gdy planowane roboty górnicze mogą zagrozić uszkodzeniem terenów, budowli i urządzeń określonych w § 1 ust. 2.
§  4.
Właściciel (użytkownik) określonego przedmiotu obowiązany jest na żądanie przedsiębiorstwa górniczego udzielić informacji dotyczących charakterystyki technicznej budowli lub urządzenia chronionego.
§  5.
Wniosek o ustanowienie filara ochronnego składa się w okręgowym urzędzie górniczym właściwym ze względu na miejsce projektowanego filara ochronnego.
§  6.
1.
Wniosek o ustanowienie filara ochronnego powinien określać przedmiot ochrony i jego właściciela (użytkownika) oraz zawierać szczegółowe uzasadnienie.
2.
Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest załączyć do wniosku:
1)
charakterystykę górniczo-geologiczną oraz przewidywane odkształcenie terenu w przypadku eksploatacji górniczej,
2)
aktualny plan sytuacyjny z projektowanymi granicami przedmiotu wymagającego ochrony,
3)
mierniczy plan robót górniczych z projektowanymi granicami filara ochronnego,
4)
projekt wyznaczania filara ochronnego uwzględniający warunki geologiczne i techniczne oraz inne czynniki wpływające na rozmiar skutków eksploatacji górniczej i na stosunki wodne,
5)
obliczenie zasobów kopaliny w obrębie projektowanego filara ochronnego.
§  7.
1.
Okręgowy urząd górniczy przesyła odpis wniosku o ustanowienie filara ochronnego zainteresowanym osobom do wypowiedzenia się w zakreślonym terminie.
2.
Osoby zainteresowane mogą przeglądać w okręgowym urzędzie górniczym załączniki do wniosku określonego w ust. 1.
§  8.
1.
Okręgowy urząd górniczy może wszcząć z urzędu postępowanie o ustanowienie filara ochronnego.
2.
Przepisy §§ 4 i 9 stosuje się odpowiednio.
§  9.
1.
Okręgowy urząd górniczy może zażądać od właściciela (użytkownika) przedmiotu wymagającego ochrony przedłożenia danych technicznych i innych niezbędnych dla opracowania lub rozstrzygnięcia wniosku.
2.
Okręgowy urząd górniczy może zażądać od przedsiębiorstwa górniczego złożenia danych określonych w § 6 ust. 2 pkt 1-5, jeżeli wniosek o ustanowienie filara ochronnego zgłoszony został przez właściciela (użytkownika) przedmiotu wymagającego ochrony.
§  10.
W przypadku zgłoszenia wniosku o ustanowienie filara ochronnego okręgowy urząd górniczy może zarządzić wstrzymanie prowadzenia robót górniczych w obrębie projektowanego filara ochronnego albo uzależnić prowadzenie tych robót od zastosowania określonych środków ochrony powierzchni.
§  11.
1.
Decyzję o ustanowieniu filara ochronnego wydaje okręgowy urząd górniczy.
2.
W decyzji o ustanowieniu filara ochronnego okręgowy urząd górniczy określi chroniony przedmiot i granice filara ochronnego.
3.
W decyzji w sprawie ustanowienia filara ochronnego okręgowy urząd górniczy pouczy strony o trybie i terminie odwołania.

Udzielanie zezwoleń na eksploatację w obrębie górniczych filarów ochronnych.

§  12.
Roboty górnicze w obrębie filara ochronnego mogą być podjęte jedynie na podstawie zezwolenia okręgowego urzędu górniczego.
§  13.
1.
Do wniosku o zezwolenie na podjęcie robót górniczych w obrębie filara ochronnego przedsiębiorstwo górnicze powinno załączyć:
1)
dane określone w § 6 ust. 2 pkt 1-5 oraz uzasadnienie ekonomiczne podjęcia robót górniczych,
2)
projekt techniczny robót górniczych w obrębie filara ochronnego,
3)
oświadczenie o przewidywanym wpływie robót górniczych w obrębie filara na chroniony przedmiot.
2.
We wniosku o podjęcie robót górniczych należy określić zasady szczególnego nadzoru nad tymi robotami w obrębie filara ochronnego oraz zasady obserwacji skutków robót górniczych i wymiany informacji przez zainteresowane strony.
3.
Przepisy § 9 stosuje się odpowiednio w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na podjęcie robót górniczych w obrębie filara ochronnego.
§  14.
Zezwolenie na podjęcie robót górniczych w obrębie filara ochronnego określa:
1)
zakres oraz warunki techniczne prowadzenia robót górniczych,
2)
zasady i sposób wykonywania szczególnego nadzoru nad tymi robotami,
3)
obowiązki stron w zakresie prowadzenia obserwacji skutków robót górniczych i wymiany informacji oraz podejmowania środków niezbędnych do zabezpieczenia chronionego przedmiotu.
§  15.
1.
W razie odwołania od decyzji okręgowego urzędu górniczego Wyższy Urząd Górniczy orzeka w sprawie podjęcia robót górniczych w obrębie filara ochronnego w uzgodnieniu z zainteresowanymi ministrami.
2.
Jeśli decyzja Wyższego Urzędu Górniczego zależna jest w istotny sposób od rozstrzygnięcia dotyczącego utrzymania, likwidacji lub zmiany gospodarczego charakteru chronionego przedmiotu, Wyższy Urząd Górniczy zawiesi postępowanie do czasu tego rozstrzygnięcia.

Przepisy wspólne i przejściowe.

§  16.
Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest uwidaczniać na mierniczych planach robót górniczych (mapach górniczych) granice filarów ochronnych z powołaniem odpowiedniej decyzji urzędu górniczego o ustanowieniu filara ochronnego oraz o zezwoleniu na podjęcie robót górniczych w obrębie filara ochronnego.
§  17.
1.
Przepisy §§ 6, 7, 13 i 14 nie mają zastosowania w przypadku ustanowienia filara ochronnego dla własnych ważniejszych urządzeń zakładu górniczego i głównych wyrobisk górniczych tego zakładu.
2.
Zezwolenie na podjęcie robót górniczych w obrębie filara ochronnego dla przedmiotów określonych w ust. 1 udziela okręgowy urząd górniczy przy zatwierdzaniu planu bezpiecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej gospodarki złożem.
§  18.
Filary ochronne ustanowione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uważa się za filary ochronne w rozumieniu tego rozporządzenia.
§  19.
Wydanie zezwolenia na podjęcie robót górniczych w obrębie filara ochronnego nie zwalnia przedsiębiorstwa górniczego od obowiązku wykonania przepisów dotyczących planu bezpiecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej gospodarki złożem.
§  20.
Koszty ustanowienia filara ochronnego oraz koszty zezwolenia na podjęcie robót górniczych w obrębie takiego filara pokrywa przedsiębiorstwo górnicze. Jeżeli urząd górniczy odmówił ustanowienia filara ochronnego lub zezwolenia na podjęcie robót, koszty postępowania w sprawie ponosi wnioskodawca.

Przepisy końcowe.

§  21.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i zainteresowanym ministrom.
§  22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.