Tryb ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.62.483

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1948 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 grudnia 1948 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia o trybie ustalania stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Na podstawie art. 8 ust. 2 dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 28, poz. 121) zarządza się, co następuje:
Stopień utraty zdolności do pracy zarobkowej osób uprawnionych do zasiłków i pomocy na podstawie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski ustalają wojewódzkie komisje kwalifikacyjne na podstawie opinii lekarza referatu spraw inwalidzkich, wchodzącego w skład inwalidzkich komisyj rewizyjno-lekarskich, działających na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 22, poz. 131, Nr 30, poz. 181, z 1947 r. Nr 43, poz. 226 i z 1948 r. Nr 50, poz. 387).
W razie zakwestionowania w odwołaniu ustalenia stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej, wojewódzka komisja kwalifikacyjna zasięga opinii dwóch lekarzy, wchodzących w skład inwalidzkiej komisji odwoławczej, działającej na podstawie wymienionego w § 1 przepisu ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim.
W razie potrzeby lekarze wymienieni w §§ 1 i 2 kierują osobę ubiegającą się o zasiłek i pomoc do badania specjalistycznego.
Przy ustalaniu w trybie przewidzianym w §§ 1, 2 i 3 stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej stosuje się przepisy lekarskie do określania utraty zdolności zarobkowej inwalidów wojennych i wojskowych - załącznik do rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1934 r. (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 5, poz. 32).
W przypadkach stwierdzenia czasowego uszkodzenia zdrowia ponowne badanie stopnia utraty zdolności do pracy zarobkowej następuje po upływie czasokresu ustalonego w poprzednim orzeczeniu na wniosek poszkodowanego w trybie przewidzianym w §§ 1-4.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.