Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2358

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.
§  2.  Właściwy statutowo organ organizacji związkowej, na której wniosek udzielono pracownikowi urlopu bezpłatnego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu pracownika do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, zawiadamia o tym fakcie pracodawcę.