Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2358

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.
§  1. 
1.  Z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, może wystąpić do pracodawcy właściwy statutowo organ organizacji związkowej, w której pracownik ma pełnić daną funkcję.
2.  Właściwy statutowo organ organizacji związkowej występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem rozpoczęcia urlopu bezpłatnego.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) imię i nazwisko pracownika, któremu ma zostać udzielony urlop bezpłatny;
2) wskazanie okresu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, na który ma być udzielony urlop bezpłatny, w tym wskazanie terminu rozpoczęcia urlopu bezpłatnego;
3) wskazanie, że z wyborem wiąże się obowiązek wykonywania funkcji związkowej w charakterze pracownika - z powołaniem się na odpowiednie postanowienie statutu organizacji związkowej lub inny akt tej organizacji.
4.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy na okres wskazany we wniosku;
2) wyciąg ze statutu organizacji związkowej wskazujący właściwy statutowo organ organizacji związkowej uprawniony do jej reprezentacji;
3) wyciąg ze statutu organizacji związkowej lub wyciąg z innego aktu tej organizacji wskazujący na obowiązek wykonywania funkcji związkowej w charakterze pracownika.
5.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jego złożenia.
6.  Pracodawca udziela urlopu bezpłatnego po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, powiadamiając o tym na piśmie pracownika i właściwy statutowo organ organizacji związkowej.
7.  Urlopu bezpłatnego udziela się na wskazany przez właściwy statutowo organ organizacji związkowej okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. W przypadku gdy proponowany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, termin rozpoczęcia urlopu bezpłatnego przypada przed upływem 14 dni, licząc od dnia złożenia wniosku, termin rozpoczęcia urlopu bezpłatnego ulega odpowiedniemu przesunięciu.
8.  Urlopu bezpłatnego można udzielić na inny niż wskazany przez właściwy statutowo organ organizacji związkowej okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie pisemnego porozumienia pracodawcy z organizacją związkową.