Tryb udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2358

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego pracownikowi powołanemu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy oraz sposobu postępowania w przypadku wygaśnięcia mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej przez pracownika korzystającego z urlopu bezpłatnego

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881 oraz z 2018 r. poz. 1608) zarządza się, co następuje:
1. 
Z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego pracownikowi w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania tej funkcji w charakterze pracownika, może wystąpić do pracodawcy właściwy statutowo organ organizacji związkowej, w której pracownik ma pełnić daną funkcję.
2. 
Właściwy statutowo organ organizacji związkowej występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na 14 dni przed proponowanym terminem rozpoczęcia urlopu bezpłatnego.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko pracownika, któremu ma zostać udzielony urlop bezpłatny;
2)
wskazanie okresu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, na który ma być udzielony urlop bezpłatny, w tym wskazanie terminu rozpoczęcia urlopu bezpłatnego;
3)
wskazanie, że z wyborem wiąże się obowiązek wykonywania funkcji związkowej w charakterze pracownika - z powołaniem się na odpowiednie postanowienie statutu organizacji związkowej lub inny akt tej organizacji.
4. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
oświadczenie pracownika o wyrażeniu zgody na udzielenie urlopu bezpłatnego w celu pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy na okres wskazany we wniosku;
2)
wyciąg ze statutu organizacji związkowej wskazujący właściwy statutowo organ organizacji związkowej uprawniony do jej reprezentacji;
3)
wyciąg ze statutu organizacji związkowej lub wyciąg z innego aktu tej organizacji wskazujący na obowiązek wykonywania funkcji związkowej w charakterze pracownika.
5. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest rozpatrywany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jego złożenia.
6. 
Pracodawca udziela urlopu bezpłatnego po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, powiadamiając o tym na piśmie pracownika i właściwy statutowo organ organizacji związkowej.
7. 
Urlopu bezpłatnego udziela się na wskazany przez właściwy statutowo organ organizacji związkowej okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 2. W przypadku gdy proponowany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, termin rozpoczęcia urlopu bezpłatnego przypada przed upływem 14 dni, licząc od dnia złożenia wniosku, termin rozpoczęcia urlopu bezpłatnego ulega odpowiedniemu przesunięciu.
8. 
Urlopu bezpłatnego można udzielić na inny niż wskazany przez właściwy statutowo organ organizacji związkowej okres, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie pisemnego porozumienia pracodawcy z organizacją związkową.
Właściwy statutowo organ organizacji związkowej, na której wniosek udzielono pracownikowi urlopu bezpłatnego, niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia mandatu pracownika do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy, zawiadamia o tym fakcie pracodawcę.
Po wygaśnięciu mandatu do pełnienia z wyboru funkcji związkowej poza zakładem pracy pracownik zgłasza pracodawcy swój powrót do pracy, a pracodawca dopuszcza go do pracy - na zasadach określonych w art. 74 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1996 r. w sprawie trybu udzielania urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy pracownikom pełniącym z wyboru funkcje w związkach zawodowych oraz zakresu uprawnień przysługujących pracownikom w czasie urlopu bezpłatnego i zwolnień od pracy (Dz. U. poz. 336), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608).