Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.409

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 12 lutego 2018 r.
w sprawie trybu udostępniania danych INTRASTAT i EXTRASTAT oraz wysokości opłat za przetworzenie tych danych

Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb udostępniania danych uzyskanych w wyniku wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT) oraz obrotu towarowego państw członkowskich Unii Europejskiej z pozostałymi państwami (EXTRASTAT), zwanych dalej "danymi";
2) wysokość opłaty za przetworzenie danych, o których udostępnienie występuje wnioskodawca, zwanej dalej "opłatą".
§  2.  Dane udostępniane są przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, zwanego dalej "jednostką udostępniającą dane".
§  3. 
1.  Osoba występująca o udostępnienie danych, zwana dalej "wnioskodawcą", występuje do jednostki udostępniającej dane, składając w formie pisemnej lub elektronicznej wniosek, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
2.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) informacje dotyczące wnioskodawcy;
2) informacje dotyczące osoby wyznaczonej do kontaktów;
3) zakres wnioskowanych danych z określeniem:
a) zakresu zbiorów,
b) wyboru zakresu (towaru lub grupy towarowej),
c) wyboru poziomu agregacji,
d) częstotliwości generowania zbiorów (jednorazowo bądź cyklicznie),
e) sposobu przedstawienia danych w zbiorze wynikowym,
f) formatu zbioru wynikowego,
g) danych w zbiorze wynikowym wraz ze wskazaniem:
kolejności w tabeli wynikowej,
parametru i kolejności sortowania,
wyboru sposobu sortowania,
h) sposobu odbioru zbiorów,
i) informacji dodatkowych.
3.  Wniosek o cykliczne udostępnianie danych może dotyczyć maksymalnie okresu 12 miesięcy. Przez cykliczne udostępnianie danych rozumie się udostępnianie danych w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub innych wskazanych przez wnioskodawcę.
4.  Ograniczenie okresu, którego może dotyczyć cykliczne udostępnianie danych, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy naczelnych organów administracji rządowej, centralnych organów administracji rządowej, agencji wykonawczych oraz Narodowego Banku Polskiego.
§  4. 
1.  Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 1, jednostka udostępniająca dane przekazuje wnioskodawcy, w formie pisemnej lub elektronicznej, informację o wysokości opłaty.
2.  Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) wysokość opłaty z wyszczególnieniem kosztów:
a) pracy merytorycznej,
b) opłaty eksploatacyjnej systemu teleinformatycznego,
c) materiałów eksploatacyjnych i ekspedycji;
2) wysokość opłaty za jeden cykl udostępniania danych - w przypadku wniosku dotyczącego cyklicznego udostępniania danych o niezmiennym zakresie i okresie;
3) wskazanie zakresu udostępnianych danych w odniesieniu do zakresu wyszczególnionego we wniosku;
4) numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić opłatę.
3.  Wnioskodawca wpłaca opłatę na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w terminie 45 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1.
4.  W przypadku gdy wniosek dotyczy cyklicznego udostępniania danych o niezmiennym zakresie i okresie, wnioskodawca dokonuje jednorazowej opłaty.
§  5.  Do ustalenia wysokości opłaty ustala się jednostkową stałą kosztową w wysokości 1/160 kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w kwartale, ogłoszonego w formie obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 357). Przy ustalaniu jednostkowej stałej kosztowej do końca miesiąca, w którym ogłoszono obwieszczenie, uwzględnia się kwotę wynikającą z obwieszczenia poprzednio ogłoszonego.
§  6.  Opłatę ustala się według następującego wzoru:

O = K · (A + B + M)

gdzie:

O - oznacza opłatę,

K - oznacza współczynnik wnioskodawcy, który jest równy:

0 - dla naczelnych organów administracji rządowej, centralnych organów administracji rządowej, agencji wykonawczych, ambasad Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Banku Polskiego,

1 - dla pozostałych osób i jednostek,

A - oznacza wysokość opłaty za prace merytoryczne wyliczanej według wzoru:

A = 2 · Ha · Z + 10 · Hb · Z + 6 · Hc · Z

gdzie:

Z - oznacza jednostkową stałą kosztową, o której mowa w § 5,

Ha - oznacza liczbę godzin przeznaczonych na wybór parametrów z gotowych modułów oprogramowania,

Hb - oznacza liczbę godzin przeznaczonych na opracowanie nowego programu,

Hc - oznacza liczbę godzin przeznaczonych na opracowanie dokumentacji merytorycznej i programowej,

B - oznacza wysokość opłaty eksploatacyjnej systemu teleinformatycznego wyliczanej według wzoru:

B = 20 · Hd · Z + 2 · He · Z

gdzie:

Hd - oznacza liczbę godzin przeznaczonych na generowanie podzbioru z bazy danych,

He - oznacza liczbę godzin przeznaczonych na przetwarzanie i przygotowanie danych wynikowych oraz utrwalanie pobranych danych,

M - oznacza koszty materiałów eksploatacyjnych użytych do utrwalenia przekazywanych danych wnioskodawcy i ich ekspedycji; doliczane są w przypadku, gdy ich wartość przekroczy 10 zł.

§  7. 
1.  Dane udostępniane są w terminie 30 dni od dnia wpływu opłaty na rachunek bankowy, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 4.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu. Przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jednostka udostępniająca dane powiadamia wnioskodawcę o przedłużeniu terminu udostępnienia danych.
3.  W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4, terminy udostępniania danych jednostka udostępniająca dane ustala z wnioskodawcą.
§  8.  Dane są udostępniane wnioskodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Dane w formie elektronicznej przekazuje się na informatycznym nośniku danych lub przy użyciu systemów teleinformatycznych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
§  9.  Do:
1) wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
2) ustalenia wysokości opłaty za przetworzenie danych w przypadku wniosków, o których mowa w pkt 1

- stosuje się przepisy dotychczasowe.

§  10.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie trybu udostępniania danych oraz wysokości opłat (Dz. U. poz. 1399 oraz z 2017 r. poz. 620), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).