Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.285.2863

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów"

Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ubiegający się o dofinansowanie projektu w zakresie działania "Scalanie gruntów", zwany dalej "wnioskodawcą", składa wniosek o dofinansowanie realizacji projektu, zwany dalej "wnioskiem", do instytucji wdrażającej.
2. Wniosek jest składany w formie elektronicznej i papierowej, przy czym:
1) forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji, sporządzonym przy użyciu aktualnego programu komputerowego udostępnionego przez instytucję płatniczą;
2) forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku, o którym mowa w pkt 1, podpisanym przez wnioskodawcę.
§  2. Do wniosku wnioskodawca dołącza:
1) kopię wniosku właścicieli gospodarstw rolnych lub wniosku właścicieli gruntów o wszczęcie postępowania scaleniowego;
2) kopię postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego;
3) założenia do projektu scalenia zawierające:
a) przebieg istniejących i projektowanych ulic oraz dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
b) usytuowanie gruntów:
zajętych przez urządzenia melioracji wodnych podstawowych oraz przewidzianych do wykonania na nich takich urządzeń,
przeznaczonych na cele miejscowej użyteczności publicznej,
przeznaczonych na cele inne niż rolne w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
4) ocenę wpływu scalenia gruntów na środowisko, dokonaną na etapie opracowywania założeń do projektu scalenia;
5) pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone;
6) kopię dokumentu potwierdzającego przyznanie środków finansowych na współfinansowanie realizacji projektu z budżetu państwa.
§  3. Wnioskodawca składa wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w § 2:
1) w miejscu i terminie wyznaczonym przez instytucję wdrażającą, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni;
2) osobiście, przesyła pocztą kurierską lub listem poleconym.
§  4.
1. Dniem złożenia wniosku jest dzień wpływu do instytucji wdrażającej poprawnie wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.
2. Wpływ wniosku do instytucji wdrażającej potwierdza się pieczęcią z datą wpływu.
§  5.
1. W przypadku wpływu wniosku nieprawidłowo wypełnionego lub bez wymaganych załączników instytucja wdrażająca wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
2. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1, instytucja wdrażająca pozostawia wniosek bez rozpoznania, o czym informuje wnioskodawcę.
§  6. Wzór wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  7. Do dnia udostępnienia programu komputerowego, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wnioski w formie elektronicznej są sporządzane przy użyciu programu komputerowego wskazanego przez instytucję zarządzającą.
§  8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania "Scalanie gruntów"