Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2484

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz. 1382 i 1544) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepis ogólny

§  1.  Rozporządzenie określa:
1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców;
2) tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL;
3) tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub stanem faktycznym;
4) sposób zapisu i gromadzenia w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców.

Rozdział  2

Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców oraz tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL

§  2.  Rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców dokonuje się wielkimi literami. Dopuszcza się rejestrację danych dotyczących numeru domu małą literą.
§  3.  Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje się bezpośrednio, w trybie teletransmisji, chyba że przekazywanie określonych danych do rejestru PESEL następuje w trybie określonym w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej "ustawą". Rejestr PESEL przekazuje zwrotnie potwierdzenie zarejestrowania tych danych.
§  4.  Przekazywanie danych z rejestru PESEL do rejestrów mieszkańców następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych, w trybie teletransmisji.
§  5. 
1.  Rejestr PESEL przekazuje dane, zarejestrowane przez organy, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, do rejestrów mieszkańców właściwych ze względu na aktualne miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy osoby, a w przypadku braku zameldowania na pobyt stały - do rejestrów mieszkańców właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby.
2.  W przypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL przekazuje zarejestrowane dane, o których mowa w art. 8 ustawy, do rejestrów mieszkańców właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt czasowy osoby.
3.  W przypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL nie przekazuje zarejestrowanych danych, o których mowa w art. 8 ustawy, do rejestrów mieszkańców.
4.  W przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, po zarejestrowaniu przez organ w rejestrze PESEL danych o wymeldowaniu, zarejestrowane dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców właściwych ze względu na poprzednie miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy osoby.
§  6.  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje tryb określony w § 3 do rejestracji danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399), zapewniając ochronę informacji niejawnych oraz realizację obowiązków administratora danych zawartych w rejestrze PESEL.

Rozdział  3

Postępowanie wyjaśniające i usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

§  7.  W przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności danych w rejestrze PESEL przez organ zgodnie ze swoją właściwością, organ wszczyna postępowanie wyjaśniające.
§  8. 
1.  Zawiadomienie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, kieruje się niezwłocznie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
2.  Po usunięciu niezgodności organ właściwy do rejestracji danych na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy przesyła potwierdzenie usunięcia niezgodności danych w rejestrze PESEL do organu, od którego otrzymał zawiadomienie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
§  9. 
1.  Usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL następuje niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w trybie określonym w § 3.
2.  Usuwanie niezgodności danych w rejestrach mieszkańców następuje przez przekazanie zaktualizowanych danych z rejestru PESEL do właściwego rejestru mieszkańców, w trybie określonym w § 4.
§  10. 
1.  Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, zawiera w szczególności informację o działaniach podjętych w związku z usunięciem niezgodności i o wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu, także datę jego wszczęcia.
2.  W przypadku postępowania wszczętego na wniosek, zawiadomienie jest przekazywane wnioskodawcy niezwłocznie po zakończeniu postępowania, zgodnie z formą, jaką wnioskodawca określił we wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie określił formy otrzymania zawiadomienia, zawiadomienie jest przekazywane zgodnie z formą, w jakiej wniosek wpłynął do organu.

Rozdział  4

Sposób zapisu i gromadzenia w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców

§  11. 
1.  Imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców zgodnie z pisownią wynikającą z aktu urodzenia.
2.  W przypadku innym niż opisany w ust. 1, imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców w pisowni oryginalnej opartej na alfabecie łacińskim, na podstawie danych zawartych w dokumencie podróży lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca.
§  12.  Jeżeli w zapisie imienia (imion) albo nazwiska cudzoziemca występują różnice między jego dokumentem podróży lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo a sporządzonymi dla niego polskimi aktami stanu cywilnego, dane te są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców równorzędnie na podstawie zarówno dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, jak i aktów stanu cywilnego.
§  13.  Do rejestracji nazwiska cudzoziemca, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego przyjął nazwisko małżonka lub połączył dotychczasowe nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem małżonka, stosuje się art. 10 ust. 6 ustawy.

Rozdział  5

Przepis końcowy

§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 761).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r. poz. 1290), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 2286).