Tryb przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polski Ludowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.33.255

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 stycznia 1952 r.

USTAWA KONSTYTUCYJNA
z dnia 26 maja 1951 r.
o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Polski Ludowej.

Zważywszy, że Konstytucja Polski Ludowej będzie miała wielkie znaczenie dla umocnienia i rozwoju osiągnięć Narodu Polskiego, budującego socjalizm, dla dalszego zespolenia Narodu oraz dla utrwalenia niepodległości i suwerenności Państwa - stanowi się, co następuje:

W celu przygotowania projektu Konstytucji Polski Ludowej tworzy się Komisję Konstytucyjną.

Przewodniczącym Komisji Konstytucyjnej jest Prezydent Rzeczypospolitej.

1.
Do Komisji Konstytucyjnej wchodzą czołowi przedstawiciele organizacji politycznych, zawodowych i społecznych oraz przedstawiciele nauki, kultury i sztuki.
2.
Członków Komisji Konstytucyjnej powołuje Sejm Ustawodawczy zarówno spośród posłów jak i spoza swego składu.
3.
Liczbę członków Komisji Konstytucyjnej określa Sejm Ustawodawczy.
1.
Komisja Konstytucyjna może tworzyć podkomisje dla określonych zagadnień konstytucyjnych.
2.
Komisja Konstytucyjna i jej podkomisje mogą zapraszać do udziału w swych pracach obywateli, którzy odznaczyli się działalnością państwową lub społeczną, jak również wybitnych specjalistów.

Komisja Konstytucyjna opracuje wstępny projekt Konstytucji Polski Ludowej i ogłosi go w celu przeprowadzenia ogólno-narodowej dyskusji nad projektem oraz zgłaszania przez obywateli wniosków, poprawek i uwag.

Na podstawie wniosków, poprawek i uwag, zgłoszonych przez obywateli, Komisja Konstytucyjna opracuje ostateczny projekt Konstytucji Polski Ludowej i przedłoży go Sejmowi Ustawodawczemu do końca 1951 r.

Uchwalenie Konstytucji Polski Ludowej przez Sejm Ustawodawczy wymaga większości 2/3 ustawowej liczby posłów.

Szczegółowy tryb pracy Komisji Konstytucyjnej i jej podkomisji określi regulamin, uchwalony przez komisję.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Z dniem 4 stycznia 1952 r., ustalony w art. 6 ustawy termin przedłożenia przez Komisję Konstytucyjną Sejmowi Ustawodawczemu projektu Konstytucji, przedłuża się o cztery miesiące, na podstawie art. 1 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 grudnia 1951 r. o zmianie terminu opracowania projektu Konstytucji i przedłużeniu kadencji Sejmu Ustawodawczego (Dz.U.52.1.1).