Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.854

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku 2

Na podstawie art. 94a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu (Dz. U. z 2018 r. poz. 616) zarządza się, co następuje:
§  1.  Inspekcja wstępna, okresowa, pośrednia i odnowieniowa przeprowadzana jest na wniosek armatora, nie później niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku przez armatora.
§  2.  Inspekcja doraźna przeprowadzana jest z urzędu.
§  3. 
1.  Inspektor, przed podjęciem czynności inspekcyjnych na statku, zgłasza swoją obecność kapitanowi statku, z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszenie to mogłoby mieć wpływ na wynik inspekcji.
2.  W przypadku zgłoszenia swojej obecności kapitanowi statku, przed przystąpieniem do inspekcji, inspektor okazuje kapitanowi statku dokument identyfikacyjny, o którym mowa w art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 181), w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie jego danych osobowych.
§  4.  Kapitan statku zapewnia inspektorowi warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia inspekcji, a w szczególności niezwłocznie przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz udostępnia urządzenia techniczne, a w miarę możliwości, oddzielne pomieszczenie w celu przygotowania protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 1.
§  5.  Inspektor zachowuje w tajemnicy okoliczności umożliwiające ustalenie tożsamości, w tym danych osobowych, marynarza, który udzielił inspektorowi informacji w zakresie objętym inspekcją, jeżeli ujawnienie tych danych mogłoby narazić marynarza na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia tej informacji.
§  6. 
1.  Ustalenia z inspekcji są dokumentowane w formie protokołu.
2.  Protokół z inspekcji zawiera:
1) nazwę i siedzibę armatora oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) datę rozpoczęcia działalności przez armatora;
3) numer IMO statku nadany przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO), a w razie jego braku, numer rejestrowy statku;
4) imię i nazwisko kapitana statku;
5) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe inspektora;
6) oznaczenie dni, w których przeprowadzano inspekcję;
7) opis stwierdzonych naruszeń oraz inne informacje wynikające z zakresu inspekcji mające istotne znaczenie dla wyników tej inspekcji;
8) imiona i nazwiska marynarzy udzielających informacji podczas inspekcji, z zastrzeżeniem § 5;
9) treść zaleceń dla kapitana lub armatora statku oraz informację o ich realizacji;
10) wyszczególnienie załączników stanowiących składową część protokołu;
11) wzmiankę o wniesieniu lub niewniesieniu przez kapitana statku zastrzeżeń do treści protokołu oraz ewentualnym usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości przed zakończeniem inspekcji;
12) datę i miejsce podpisania protokołu przez inspektora i kapitana statku.
3.  Protokół podpisuje inspektor prowadzący inspekcję oraz kapitan statku.
4.  Kapitanowi statku przysługuje prawo zgłoszenia inspektorowi, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Protokół powinien zawierać pouczenie o możliwości zgłoszenia zastrzeżeń.
5.  Zastrzeżenia zgłasza się inspektorowi na piśmie w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu, jednak nie później niż przed dniem opuszczenia portu przez statek.
6.  W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, inspektor obowiązany jest je rozpatrzyć, a w przypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić odpowiednią część protokołu przez dokonanie stosownej adnotacji na jego końcu, informującej o wprowadzeniu zmiany i wskazaniu, na czym zmiana ta polega.
7.  W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kapitana statku inspektor wpisuje w protokole adnotację o odmowie złożenia podpisu przez kapitana statku i jej przyczynie, jeżeli jest ona znana.
8.  Odmowa podpisania protokołu przez kapitana statku nie stanowi przeszkody w realizacji ustaleń zawartych w protokole.
9.  W protokole nie można dokonywać poprawek, skreśleń ani uzupełnień bez omówienia ich na końcu protokołu, z wyjątkiem sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, które parafuje inspektor.
10.  Protokół sporządza się w języku polskim i angielskim, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje kapitan statku, drugi - przedstawiciel załogi, a trzeci - organ inspekcyjny.
§  7.  Do inspekcji wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2324 oraz z 2018 r. poz. 100).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/54/UE z dnia 20 listopada 2013 r. dotyczącą pewnych obowiązków państwa bandery w zakresie zgodności z Konwencją o pracy na morzu z 2006 r. oraz jej egzekwowania (Dz. Urz. UE L 329 z 10.12.2013, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i trybu przeprowadzania poszczególnych rodzajów inspekcji warunków pracy i życia marynarzy na statku (Dz. U. poz. 2103), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o pracy na morzu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2181).