Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.140.781

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 1994 r.
w sprawie trybu przeprowadzania konkursu na członków samorządowych kolegiów odwoławczych.

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Kandydatów na członków kolegium wyłania, w drodze konkursu, komisja, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593), zwanej dalej "ustawą".
2. Konkurs ogłasza w prasie lub w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia, przewodniczący kolegium, który przewodniczy pracom komisji konkursowej.
3. Delegowanie w skład komisji konkursowej wymaga formy pisemnej.
4. Komisję tworzy się do każdorazowego postępowania konkursowego.
§  2. Prace komisji są prowadzone, jeśli w posiedzeniu bierze udział co najmniej 3 członków. Postępowanie komisji w sprawach proceduralnych jest jawne.
§  3. Komisja powinna rozpocząć pracę nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu składania ofert określonego w ogłoszeniu o konkursie.
§  4.
1. Komisja po zapoznaniu się z dokumentami złożonymi przez kandydatów orzeka, czy spełniają oni kryteria określone w ustawie.
2. Rozstrzygnięcie komisji o przedstawieniu bądź odmowie przedstawienia kandydata sejmikowi samorządowemu jest ostateczne.
3. Głosowanie nad kandydatami jest jawne. W przypadku równej liczby głosów o rozstrzygnięciu głosowania decyduje głos przewodniczącego.
§  5. Z prac komisji i głosowania sporządza się protokół.
§  6. Przewodniczący komisji niezwłocznie przedstawia sejmikowi samorządowemu listę kandydatów na członków kolegium wraz z ich dokumentami.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Przewodniczący

Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w ..................................

ogłasza konkurs na kandydatów na członków kolegium

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

1) etatowy członek kolegium:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie w pełni z praw publicznych,

b) ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych,

c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

e) posiadanie co najmniej 3-letniego stażu pracy;

2) pozaetatowy członek kolegium:

a) posiadanie wykształcenia wyższego,

b) pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c), d), e).

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji,

5) opinie z ostatnich 3 lat pracy.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem KONKURS NA CZŁONKÓW KOLEGIUM

pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

w ............................................

ul. ..................................................

Termin składania ofert - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.