Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1664

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 16 sierpnia 2018 r.
w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób ujętych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 31 ust. 5 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544 i 1562) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb przeprowadzania badań lekarskich osoby ujętej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej "funkcjonariuszami", w sposób zapewniający ochronę jej zdrowia, osoby właściwe do przeprowadzenia badań, przypadki użycia specjalnego środka transportu oraz sposób dokumentowania przypadków uniemożliwienia przeprowadzenia badania.
§  2. 
1.  Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza się na podstawie pisemnego wniosku kierownika komórki organizacyjnej Służby Ochrony Państwa, która dokonała ujęcia, lub osoby przez niego upoważnionej.
2.  Jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające natychmiastowe udzielenie pomocy medycznej, wniosek o przeprowadzenie badania lekarskiego osoby ujętej może być złożony w formie ustnej. Wniosek ten następnie potwierdza się na piśmie.
§  3. 
1.  Badanie lekarskie osoby ujętej przeprowadza lekarz Służby Ochrony Państwa, a jeżeli nie jest to możliwe - lekarz podmiotu wykonującego działalność leczniczą.
2.  Lekarz po przeprowadzeniu badania lub udzieleniu pomocy medycznej osobie ujętej wydaje zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ujętej.
§  4.  Jeżeli stan zdrowia osoby ujętej wskazuje na potrzebę użycia do jej przewiezienia specjalnego środka transportu sanitarnego, to przewiezienia dokonuje się takim środkiem.
§  5. 
1.  W przypadku gdy osoba ujęta uniemożliwia swym zachowaniem przeprowadzenie badania lekarskiego, okoliczność tę lekarz odnotowuje w zaświadczeniu lekarskim o stanie zdrowia osoby ujętej.
2.  Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ujętej otrzymują osoba ujęta, funkcjonariusz, który dołącza je do meldunku skierowanego do Komendanta Służby Ochrony Państwa, oraz funkcjonariusz Policji lub jednostka Policji, do której doprowadzono osobę ujętą.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 2002 r. w sprawie trybu przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu (Dz. U. poz. 1259), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 389 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544 i 1562).