Tryb przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz tryb ustalania i wnoszenia opłat.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1916 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie trybu przekazywania nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu ustalania i wnoszenia opłat

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 817 i 1080) zarządza się, co następuje:
1. 
Przekazanie w zarząd nieruchomości może nastąpić na wniosek podmiotów wymienionych w art. 34 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, zwanej dalej "ustawą".
2. 
We wniosku należy wskazać:
1)
oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i budynków oraz numer księgi wieczystej albo zbioru dokumentów, jeżeli są prowadzone;
2)
cel, na jaki ma być wykorzystana nieruchomość;
3)
czas trwania zarządu.
3. 
Do wniosku dołącza się:
1)
wypis z ewidencji gruntów i budynków, wyrys z mapy ewidencyjnej nieruchomości oraz odpis księgi wieczystej, jeżeli jest prowadzona, albo zaświadczenie wystawione na podstawie zbioru dokumentów, jeżeli jest prowadzony dla nieruchomości;
2)
wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub - w przypadku braku planu - wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
1. 
Jeżeli przekazanie w zarząd nieruchomości ma nastąpić na podstawie umowy, o której mowa w art. 35 ust. 2 ustawy, zwanej dalej "umową", jednostki przekazująca i przejmująca składają wspólny wniosek o zgodę na przekazanie nieruchomości w zarząd do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
2. 
Wniosek powinien zawierać informacje wymienione w § 1 ust. 2.
3. 
Do wniosku dołącza się dokumenty wymienione w § 1 ust. 3 oraz projekt umowy.
1. 
Wydanie nieruchomości przekazanej w zarząd lub zwrot nieruchomości w przypadku wygaśnięcia zarządu stwierdza się protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez jednostki przekazującą i przejmującą.
2. 
W przypadku likwidacji jednostki sprawującej zarząd zwrotu nieruchomości dokonuje osoba upoważniona do przeprowadzenia likwidacji tej jednostki.
3. 
Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera spis z natury przejmowanych nieruchomości wraz z częściami składowymi, w tym drzewostanów.
Opłatę, o której mowa w art. 35 ust. 3 ustawy, ustala Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w decyzji.
1. 
Opłatę uiszcza się, bez uprzedniego wezwania, na rachunek bankowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
2. 
Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje z dniem protokolarnego wydania nieruchomości.
3. 
W przypadku ustanowienia lub wygaśnięcia zarządu w ciągu roku kalendarzowego opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do czasu jego trwania.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2018.1250).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie trybu przekazywania mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w razie ustanowienia lub wygaśnięcia trwałego zarządu oraz trybu wnoszenia opłat (Dz.U.2009.54.444), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.233.1382) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.