Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.464 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym

Na podstawie art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przekazanie znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym wymaga pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy nie później niż 3 dni przed przekazaniem znaków akcyzy następcy prawnemu lub podmiotowi przekształconemu.
2.  Powiadomienie powinno zawierać datę przekazania znaków akcyzy, dane podmiotu przekazującego znaki akcyzy oraz dane następcy prawnego lub podmiotu przekształconego, któremu znaki akcyzy zostały przekazane.
§  2. 
1.  Przekazanie znaków akcyzy potwierdza się protokołem podpisanym przez osobę reprezentującą podmiot przekazujący znaki akcyzy oraz przez osobę reprezentującą następcę prawnego lub podmiot przekształcony, któremu znaki akcyzy zostały przekazane.
2.  Protokół powinien zawierać:
1) miejsce i datę przekazania znaków akcyzy;
2) rodzaj i liczbę przekazanych znaków akcyzy;
3) oznaczenie serii, roku wytworzenia oraz numeru ewidencyjnego przekazanych znaków akcyzy;
4) dane podmiotu przekazującego znaki akcyzy oraz następcy prawnego lub podmiotu przekształconego, któremu znaki akcyzy zostały przekazane;
5) imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot przekazujący znaki akcyzy oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej następcę prawnego lub podmiot przekształcony, któremu znaki akcyzy zostały przekazane.
3.  Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot przekazujący znaki akcyzy, drugi następca prawny lub podmiot przekształcony, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, trzeci przekazuje się niezwłocznie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.2018.92).