Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2199

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy

Na podstawie art. 130 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, 1039, 1356, 1629 i 1697) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa tryb przekazania znaków akcyzy:
1) następcom prawnym lub podmiotom przekształconym w przypadkach wstąpienia przez nich w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa lub prawa i obowiązki, określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.);
2) jednemu z następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy, który wstąpił w prawa i obowiązki wynikające z decyzji oraz zezwoleń akcyzowych, o których mowa w art. 20a ust. 4 oraz art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, na zasadach, o których mowa w art. 84e tej ustawy;
3) przedsiębiorstwu w spadku przez osoby, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629), dokonujące czynności, o których mowa w art. 13 tej ustawy, w przypadku ustanowienia zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy.
§  2. 
1.  Przekazanie znaków akcyzy wymaga dokonania przez podmiot, który zamierza przekazać znaki akcyzy, pisemnego powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy nie później niż 3 dni przed przekazaniem znaków akcyzy.
2.  Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, określa datę zamierzonego przekazania znaków akcyzy, imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który zamierza przekazać znaki akcyzy, wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu znaki akcyzy zostaną przekazane, wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej (NIP).
§  3. 
1.  Podmiot, który przekazał znaki akcyzy, oraz podmiot, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, potwierdzają przekazanie znaków akcyzy protokołem podpisanym przez podmiot, który przekazał znaki akcyzy, albo osobę go reprezentującą, a także przez podmiot, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, albo osobę go reprezentującą.
2.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) miejsce i datę przekazania znaków akcyzy;
2) rodzaj i liczbę przekazanych znaków akcyzy;
3) oznaczenie serii, roku wytworzenia oraz numeru ewidencyjnego przekazanych znaków akcyzy;
4) odpowiednio imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, który przekazał znaki akcyzy, wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej (NIP) oraz imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, wraz z jego numerem identyfikacji podatkowej (NIP), a także imiona i nazwiska osób reprezentujących te podmioty.
3.  Protokół, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zatrzymuje podmiot, który przekazał znaki akcyzy, drugi - podmiot, któremu znaki akcyzy zostały przekazane, natomiast trzeci otrzymuje niezwłocznie właściwy naczelnik urzędu skarbowego w sprawach znaków akcyzy od podmiotu, który przekazał znaki akcyzy.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2018 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym (Dz. U. z 2018 r. poz. 464), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629).